Besluitenlijst 19 februari 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 februari 2013.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Oranje Fonds Kroonappels.

Het college besluit:

 • de oproep van het Oranje Fonds tot aanmelding voor een Kroonappel via haar gemeentelijke kanalen te verspreiden;
 • actief een aantal sociale initiatieven binnen de gemeente uit te nodigen zich in te schrijven voor een Kroonappel.

3. Training agressie en geweld voor bestuurders.

Het college:

 1. stemt in met het voorstel voor de training agressie en geweld te volgen zoals opgesteld door Van Eijk training en;
 2. stemt in om de training in gezamenlijkheid met de gemeenten Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo te volgen op 4 maart a.s.
 3. stemt in de training te laten volgen door Van Eijk training en;
 4. stemt in met het arrangement voorstel bij ‘Het Boordhuys’ te Nuenen.

4. Commissie-agenda’s februari 2013.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van februari 2013.

Portefeuille: R. Visser

1. Voorstel Nieuwe aanpak Sonniuspark.

Het college besluit:

 • kennis te nemen van de rapportage "Nieuwe aanpak Sonniuspark (februari 2013)";
 • in te stemmen met:
 1. De conclusies uit de rapportage en daarmee de noodzaak om aanpassingen in het Sonniuspark door te voeren.
 2. De richting en inhoud van de voorstellen voor aanpassingen.
 3. Het informerend behandelen van de rapportage en bijbehorende voorstellen in de vergadering van de commissie GZ van 6 maart 2013.
 4. Het verwerken van de opiniërende bespreking in concreet uitgewerkte voorstellen met als doel hier op de raadsvergadering van 25 april definitief over te beslissen.

2. Bouwplan Aziëlaan 45.

Het college besluit:
1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van het uitbreiden van een woonhuis met een tuinkamer aan de Aziëlaan 45 te Son;
2. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

3. Informatieve bijeenkomst van de commissie Burgerzaken 13 februari 2013.

Het college neemt kennis van het geen besproken is tijdens de informatieve bijeenkomst van de commissie burgerzaken van 13 februari 2013 over de exploitatie van de sporthallen.
 

4. Resultaat onderzoek naar toetreding tot de BelastingSamenwerkingOostBrabant (BSOB) van waterschap De Dommel en de gemeenten Waalre, Geldrop-Mierlo,Nuenen en Son en Breugel.

Het college:

 1. stemt in met het afzien van toetreding tot de BSOB;
 2. stemt in met een onderzoek naar de mogelijkheid van onderbrengen van Belastingen in de Dienst Dommelvallei in afwijking van het eerder genomen besluit.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Inkoopstrategie wegonderhoud 2013-2014.

Het college stemt in met de aanbestedingswijze van verschillende onderdelen van het jaarlijks wegonderhoud. Inzet is hiervoor raamovereenkomsten af te gaan sluiten.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Bestuurdersdag VNG.

Burgemeester woont de Bestuurdersdag van het VNG bij.
Datum/tijd: 18 maart 2013, 9:30 – 16.00 uur
Locatie: Lelystad