Besluitenlijst 19 juli

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 19 juli 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 12 juli 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Raadsvoorstel Vroonhoven.
Met inachtneming van het advies van de commissie grondgebiedszaken van 4 juli j.l., stelt het college het definitieve raadsvoorstel m.b.t. Vroonhoven vast.

2. Bijdrage opwaardering Zuid-Willemsvaart/Wilhelminakanaal.
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpraadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld het raadsbesluit van 24 februari 2005 in die zin aan te passen, dat het niet halen van de datum 1 maart 2005 wat betreft de schriftelijke toezegging van de minister tot medefinanciering van de opwaardering Zuid-Willemsvaart / Wilhelminakanaal op zich niet leidt tot ontbinding van het besluit.

3. Planschadeclaims appartementencomplex Boslaan.
Het college besluit om de drie ingekomen planschadeclaims met betrekking tot de realisering van het appartementencomplex aan de Boslaan ter advisering voor te leggen aan de SAOZ.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Vermogensvaststelling onder de Wet werk en bijstand.
Het college besluit om het vaststellen van het vermogen van bijstandsgerechtigden onder de Wet werk en bijstand te laten geschieden conform het gestelde in het document "Vaststellen van het vermogen onder de Wet werk en bijstand". Tevens besluit het college om de praktische uitwerking van de vermogensvaststelling zoals verwoord in richtlijn B149 vast te stellen en op te nemen in het handboek voor de uitvoering Schulinck.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bouwplan uitbreiding varkenshouderij Airborneweg.
Geen medewerking te verlenen aan het starten van een art 19 WRO procedure of een herziening bestemmingsplan voor de uitbreiding van een varkensbedrijf aan de Airborneweg.

2. Uitbreiding Prodrive.
De uitbreiding van Prodrive voor kennisgeving aannemen.


3. Reconstructie Esdoornstraat.
Het college stemt in met het reconstructie-voorstel van de Esdoornstraat en stelt ten behoeve van de uitvoering de benodigde middelen beschikbaar vanuit de onderhoudsbegroting riolering en wegen.