Besluitenlijst 19 juni 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 19 juni 2007


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 juni 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Jaarverslag 2006 Rekenkamercommissie.
Het college neemt kennis van het Jaarverslag 2006 van de Rekenkamercommissies De Groene Rand van de gemeenten Best, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Waalre. Het jaarverslag is geplaatst op de agenda voor de raadsvergadering van 28 juni a.s.

3. Rampbestrijdingsplan Van den Anker.
Het college neemt kennis van het RBP Distributiecentrum Van den Anker b.v. De burgemeester stel het plan vast.

4. Postafhandeling rapportage rekenkamercommissie.
Het college neemt kennis van de inhoud van het rapport postafhandeling van de rekenkamer-commissie en besluit haar bevindingen ter kennisname te brengen van de rekenkamercommissie.

5. Vaststelling diverse deelprocessen rampenbestrijding.
Het college besluit de voorliggende deelplannen alsmede de risico-inventarisatie vast te
leggen en de CdK daarvan in kennis te stellen.

6. Commissie-agenda’s juli 2007.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergadering van juli 2007.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Zwerfkatten problematiek.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. Het zwerfkattenproject “Waalre” opdracht te geven om de zwerfkatten in wijk de Gentiaan in beeld te brengen en deze volgens de aangegeven procedure (castreren cq steriliseren en terugzetten) te behandelen. De kosten van ca. € 2.125,-- euro
worden ten laste gebracht van de post onvoorzien 2007;
2. In overleg met communicatie in de weekbladen aandacht te schenken aan deze problematiek.

2. Huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2008.
Het college besluit het huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2008 voor het
onderwijs vast te stellen.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Raadsvoorstel kadernota.
Het college stemt in met ontwerp-raadsvoorstel.

2. Olympia’s Tour.
Het college neemt kennis van de evaluatie van de gemeentelijke stuurgroep Olympia’s Tour.

3. Grondstroken Beekdal.
Burgemeester en wethouders besluiten:
1. de grondstroken, gelegen achter de percelen Houtens 3a en Houtens 7-9, aan te
bieden voor een bedrag van 112,50 per m2;
2. de eigenaren van deze percelen van dit besluit op de hoogte te brengen;
3. over te gaan tot het ruilen van grond (om niet), Houtens 3.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Duurzame Driehoek.
Het college is geïnformeerd over de nieuwe projectvoorstellen van de Duurzame Driehoek en besluit de intentieverklaring Countdown 2010 en de intentieverklaring Duurzame onkruidbestrijding in de Driehoek te ondertekenen.

2. Planschadeclaim Banning Advocaten namens Stichting Stratoz Ekkersrijt.
Het college besluit:
1. De verzoeker, Stichting Stratoz Ekkersrijt I, gevestigd aan de Beemdstraat 27 te Son, niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoek om vergoeding van planschade omdat de stichting het verschuldigde recht ten bedrage van € 300,- niet binnen 4 weken na ver-zending van onze mededeling van 23 april 2007 op onze rekening heeft gestort;
2. Stichting Stratoz Ekkersrijt I op de hoogte te stellen van het feit dat haar verzoek om een vergoeding van planschade verder niet in behandeling wordt genomen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------