Besluitenlijst 19 maart 2013

Portefeuille: burgemeester
 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 maart 2013.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst, als mede de besluitenlijst van de gezamenlijke vergadering van de colleges van Dommelvallei vast, overeenkomstig de concepten.

2. Bestuurlijke planning 2e kwartaal 2013.

Het college stelt de bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de aprilvergadering van de commissies.

3. jaarverslag handhavingsprogramma 2012.

Het college:

  1. neemt kennis van het jaarverslag handhavingsprogramma 2012 en stelt het ter beschikking aan de Provincie Noord-Brabant;
  2. besluit dit jaarverslag van het handhavingsprogramma 2012 ter kennis te brengen aan de commissie Algemene Zaken.

4. Jaarverslag klachtenregeling 2012.

Het college stelt het jaarverslag klachtenregeling 2012 vast en legt dit ter kennisname voor aan de commissie algemene zaken en de gemeenteraad.

5. Rampenbestrijding, evaluatieverslag GBT-oefening 2012.

Het college neemt kennis van het evalutatieverslag van de rampenbestrijdings-oefening voor het GBT d.d. 15 november 2012.

6. Rampenbestrijding, organisatie Bevolkingszorg 2013.

Het college neemt kennis van de stand van zaken van de organisatie Bevolkingszorg en stemt in met de bemensing van de lokale teams en de afvaardiging voor de regionale teams.

7. Raadsvergadering d.d. 21 maart 2013.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 21 maart 2013 zijn geagendeerd.

Portefeuille: R. Visser
 

1. Beslissing op bezwaar Van de Ven (inzake omgevingsvergunning bouw).

Het college besluit het bezwaar inzake de omgevingsvergunning Dommelstraat 25 gegrond te verklaren, aangezien het gerealiseerde bouwwerk vergunningvrij is, en trekt de verleende omgevingsvergunning in.

2. Beslissing op bezwaar Merks (omgevingsvergunning milieu).

Het college besluit het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, nu bezwaarmaker niet kan worden aangemerkt als rechtstreeks belanghebbende bij het besluit, en besluit voorts geen proceskostenvergoeding toe te kennen.

3. Hooidonk 5 (mantelzorg)

Het college besluit, onder voorwaarde van overeenkomsten en vrij van nu nog lopende aanvragen, in beginsel in te stemmen met de beoogde ontwikkelingen om te komen tot  plaatsing van een mantelzorgunit. Met betrokkene zal nader worden overlegd in relatie tot ontwikkeling n.o. corridor.

4. Splitsingsvergunning perceel Vondelstraat 15 te Son.

Het college neemt kennis van de vaststelling dat geen splitsingsvergunning vereist is voor de beoogde splitsing van de praktijkruimte en woning, welke gelegen zijn op het perceel Vondelstraat 15.

5. Intentieovereenkomst Betonson.

Het college besluit om in te stemmen met de concept intentieovereenkomst met BetonSon Onroerend Goed I B.V. ten behoeve van de overname van de (deels nog aan te leggen) wegen Ekkersrijt 3400 en 3500.

6. Stand van zaken procedures bouwleges in verband met risicomanagement.

  1. Het college neemt kennis van de stand van zaken van de procedures van Ikea en Dokvast tegen de vaststelling van de bouwleges en dat in beroep Dokvast de gronden in beroep heeft verruimd tot het principe van kostendekkendheid
  2. Bij de vaststelling van het risicomanagement in de raad van 21 maart licht het college dit nader toe.

7. Verzoeken Sporthalbeheer BV.

Het college besluit:

  1. ermee in te stemmen dat Sporthalbeheer BV de horeca voor de Landing mag verpachten aan een derde ondernemer conform de gestelde voorwaarden;
  2. er niet mee in te stemmen dat Sporthalbeheer BV de horeca voor de Bongerd mag  verpachten aan een derde ondernemer;
  3. in principe ermee in te stemmen dat de exploitant de nevenruimten in de Bongerd en de Landing langdurig kan verhuren, onder voorwaarden. Concrete plannen worden getoetst aan die voorwaarden.