Besluitenlijst 19 oktober

U kunt hier de besluitenlijst van de B en W vergadering van 19 oktober nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 19 oktober 2004

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 5 oktober 2004.
Onder RvO2 wordt toegevoegd: "De portefeuille monumentenzorg gaat over van wethouder Van Ommen naar wethouder Bergmans".
Overigens: conform.

2. Notulen B&W-vergadering d.d. 12 oktober 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

3. Aangepaste planningsoverzichten commissies en raad 2004.
Het college stemt in met de aangepaste planningsoverzichten commissies en raad 2004 (en bijbehorend voorstel) en legt deze ter kennisname voor aan de raadscommissies.

4. Apv 2004.
Het college stemt in de voorgestelde wijzigingen van de Apv en legt de Apv 2004 ter vaststelling voor aan de commissie algemene zaken resp. de gemeenteraad.

5. Adviezenlijst commissie AZ.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie algemene zaken.

6. Nieuwbouw brandweerkazerne.
Het college besluit om:
1. het gebied nabij de rotonde Gentiaanlaan / Planetenlaan aan te wijzen als onderzoeksgebied voor evt. nieuwbouw brandweerkazerne en eventueel gemeentewerf;
2. herontwikkelingsmogelijkheden voor werfterrein te onderzoeken.

7. Raadsvergadering d.d. 21 oktober 2004.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 21 oktober 2004 zijn geagendeerd.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Schetsplan boerderijsplitsing t.b.v. 2 woningen aan Wolfswinkel.
In principe medewerking te verlenen aan het starten van de procedure tot bestemmingsplanwijziging t.b.v. de boerderijsplitsing Wolfswinkel, onder voorwaarde o.a. dat de milieu-vergunning wordt ingetrokken en de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen zeker gesteld is.

2. Bezwaarschrift bouwvergunning Groningenlaan.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften verklaart het college het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning en het wijzigen van de voorgevel aan de Groningenlaan gegrond voor zover het bezwaar betrekking heeft op de overschrijding van de achtergevelrooilijn (aanbouw op het platte dak). Voor zover het bezwaarschrift betrekking heeft op de aaneengesloten open ruimte achter de achtergevelrooilijn verklaart het college het bezwaarschrift ongegrond.

3. Weekmarktopstelling.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten voor de weekmarktopstelling. Wel vraagt het college vooraf nog noodzakelijke verkeersbesluiten (b.v. voor parkeren en wegsleepregeling) aan het college voor te leggen;
2. om door middel van een besluit ex art. 160 Gw de weekmarktlocatie (m.i.v. 11 november 2004) te verplaatsen naar het Raadhuisplein;
3. de weg aan de zuidzijde van het Raadhuisplein tijdens de weekmarkt op donderdag van 11.00 uur tot 18.00 uur voor autoverkeer af te
sluiten.

4. Afwikkeling subsidies duurzaam veilig.
College neemt kennis van de afwikkeling subsidies in kader van duurzaam veilig en besluit de bedragen van de nog niet geraamde subsidies "inrichting verblijfsgebieden" en "reconstructie fietspad Planetenlaan" toe te voegen aan de algemene reserve (flexibel deel).

5. Einduitkering overnamesom Razob.
Het college besluit de einduitkering overnamesom Razob ad. € 15.823,90 toe te voegen aan de reserve afvalstoffenheffing. Deze mutatie toe te lichten binnen de jaarrekening 2004.

6. Septembercirculaire 2004 / Algemene Uitkering.
College neemt kennis van de septembercirculaire 2004 en van het feit dat de gevolgen daarvan reeds zijn meegenomen binnen de 1e wijziging van de meerjarenbegroting 2005 - 2008.

7. Ingekomen planschadeclaim.
Het college besluit om de ingekomen planschadeclaim ter advisering voor te leggen aan de SAOZ.

8. Bestemmingsplan Herziening 't Harde Ven.
Het college besluit het bijgevoegde conceptraadsvoorstel conform vast te stellen en te agenderen voor de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 1 november 2004 en de vergadering van de raad van 25 november 2004.

9. Uitspraak rechtbank beroep.
Het college neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch (gedeeltelijke niet-ontvankelijk verklaring en ongegrond verklaring) naar aanleiding van het beroep inzake Eindhovenseweg 23, betrokkene voor kennisgeving aan.

10. Planetenlaan voetgangersoversteek.
Het college besluit in te stemmen met het verwijderen van de oversteek over de Planetenlaan. Betrokkenen worden per brief van uw besluit op de hoogte gebracht.

11. Keuze stedenbouwkundig bureau ontwikkeling bestemmingsplan bedrijventerrein Ekkersrijt.
Het college nodigt Stedenbouwkundig bureau Croonen Adviseurs uit voor de contractbespreking over de ontwikkeling van één bestemmingsplan voor het gehele bedrijventerrein Ekkersrijt.

12. Vaststelling tarieven diverse belastingen en heffingen 2005/aanpassing belastingverordeningen.
Instemmen met de voorgestelde aanpassingen van de belastingverordeningen en aan de raad een voorstel doen, zoals in concept is bijgevoegd.

13. Verslag stuurgroep Kloppend Hart.
Het college neemt het verslag van de stuurgroepvergadering Kloppend Hart d.d. 27 septem-ber 2004 voor kennisgeving aan.

14. Voorontwerpbestemmingsplan "Ekkersweijer", gemeente Best.
 Instemmen met de inhoud van de bij het advies gevoegde conceptreactie op het voor-ontwerpbestemmingsplan "Ekkersweijer" van de gemeente Best;
 Het voorontwerpbestemmingsplan "Ekkersweijer" en de reactie hierop via de leesmap ter kennisgeving brengen aan de raadsleden.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Intentieverklaring herstructurering bibliotheek.
Advies: Het college besluit in te stemmen met de intentieverklaring herstructurering biblio-theek. De verklaring wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie BZ en de gemeenteraad van november a.s.

2. Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV).
Het college besluit in te stemmen met het ( op onderdelen nog aan te vullen) herziene voorstel CVV. Het voorstel zal worden voorgelegd aan de commissie BZ van 2 november en de raad van 25 november.

Ingekomen stukken

1. Vergaderschema 2005.
Het college stemt in met het ontwerp-vergaderschema 2005 en legt dit voor aan de commissie algemene zaken.

2. Uitnodiging ingebruikname Phileas.
De burgemeester woont de officiële ingebruikname van Phileas bij op 30 oktober 2004.