Besluitenlijst 19 september 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 19 september 2006


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 september 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Nota Integraal Veiligheidsbeleid.
Het college besluit:
- in te stemmen met de nota Integraal Veiligheidsbeleid;
- deze nota voor te leggen aan de gemeenteraad.

3. Bestuurlijke planning 4e kwartaal 2006.
Het college stemt in met de geactualiseerde bestuurlijke planning en laat deze agenderen voor de oktober vergadering van de commissies.

4. Manifest van de gemeenten.
Het college stemt in met het ontwerpcommissievoorstel, bevattende een reactie op het “Manifest van de gemeenten” van de VNG. In het Manifest verwoordt de VNG de inzet van de gemeenten voor de verkiezingen van 22 november 2006 en de daarop volgende kabinetsformatie.

5. Asverstrooiing.
Het college verleent vergunning voor het verstrooien van crematie-as in het bosgebied aan de noordzijde van het Oud Meer.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Herinrichting Driehoek Vuurvlinderlaan in de wijk 't Zand.
Het college besluit om over te gaan tot uitvoering van de herinrichting van de driehoek Vuur-vlinderlaan in de wijk ’t Zand. De borden die zijn ontvangen omdat de buurt dit project heeft ingestuurd naar de wedstrijd ‘’Een kern met pit’’ worden ophangen bij de invalswegen van de gemeente Son en Breugel.

2. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).
Het college neemt kennis van de presentatie over de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) ten behoeve van de commissie Burgerzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Steunpunt Mantelzorg.
Het college stemt in met het opzetten van een volwaardig Steunpunt mantelzorg in Son en Breugel en stelt voor het eerste jaar een bedrag ter beschikking van € 11.031,--. Eind 2007 zal evaluatie plaatsvinden en definitief voorstel volgen. Het Steunpunt mantelzorg zal fysiek worden ondergebracht in de WoonZorgcentrale.


2. Voorstel tot keuzebepaling sporthalvariant.
1. Het college besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met de keuze voor het sport- en fitnesscentrum De Gentiaan en de opdracht aan het college te geven om samen met de beoogde samenwerkingspartners deze accommodatie nader uit te werken.
2. College besluit de overeenkomst met HEVO op te zeggen.

3. 2e Bestuursrapportage 2006.
Het college besluit:
1. De 2e managementrapportage (marap) najaar 2006 vast te stellen.
2. Aan de raad voor te stellen de 2e bestuursrapportage (berap) 2006 vast te stellen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Masterplan Sonniusdriehoek.
Het college besluit:
1. In te stemmen met reactie op vragen en opmerkingen vanuit de commissie GZ op het Masterplan Sonniusdriehoek.
2. Het raadsvoorstel conform de in dit advies geformuleerde reactie aan te passen.

2. K4: betere bouwvergunningverlening: technisch toetsen op basis van
risico-inschatting.
Het college besluit in te stemmen met een nieuwe manier van vormgeven aan deϊntensivering van de toetsingsintensiteit bij aanvragen om bouwvergunning: technisch toetsen op basis van het Sons kwaliteitsmodel BWT.

3. Beslissing op bezwaar.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning blijft ongewijzigd in stand.

4. Beslissing op bezwaar.
Het college besluit in afwijking van een advies van de commissie voor bezwaar- en beroep-schriften een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De weigering bouwvergunning te verle-nen voor het oprichten van een stierenstal blijft ongewijzigd in stand.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging WSD.
Het college woont het symposium van het WSD niet bij.

2. Uitnodiging Masterclass.
Wethouder Overbeek en (eventueel) wethouder Starmans wonen de Masterclass betaalbaar bouwen op 12 oktober a.s. bij.

3. Uitnodiging slotcongres Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie.
Het college woont het slotcongres Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie niet bij.