Besluitenlijst 2 april 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 2 april 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 maart 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Agenda SRE poho's 3 april 2013

Het college bespreekt de agenda's van de diverse SRE Poho-bijeenkomsten en de vakadviezen naar aanleiding van die agenda's.
Het college geeft zienswijzen mee aan de bestuurder die de gemeente Son en Breugel in het betreffende overleg vertegenwoordigt.

3. Commissie-agenda’s 2013

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van april 2013.

Portefeuille: R. Visser

1. Verlening omgevingsvergunning bouwplan Saturn (coördinatieregeling)

Het college besluit:

 1. de aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een elektronicawarenhuis op het perceel Ekkersrijt 4086 te verlenen;
 2. het verzoek van Jongen Bouwontwikkeling d.d. 22-02-2013 om de verleende omgevingsvergunning op grond van artikel 6.2 Wabo direct in werking te laten treden, te honoreren;
 3. het bestemmingsplan "Ekkersrijt; Saturn" en de bijbehorende omgevingsvergunning vrij te geven voor publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het instellen van beroep.

2. Exploitatie buitenreclame bedrijvenpark Ekkersrijt

Het college besluit:

 1. de overeenkomst tussen Optisigns en SPE over te nemen en onder gelijke voorwaarden een nieuwe exploitatieovereenkomst met Optisigns te sluiten met een looptijd tot en met 31 december 2019 en tegen een jaarlijkse vergoeding van € 20.000;
 2. in te stemmen met het aantal reclamedragers van 11 mupi's, 3 billboards en 3 reclamezuilen voor het exploitatiegebied Ekkersrijt;
 3. zich niet gebonden te achten aan de intentieovereenkomst exploitatie van een reclamemast op Ekkersrijt tussen SPE en Optisigns wegens onbevoegdheid van SPE ter zake.

3. Voortgang sportvloer De Bongerd

 1. Het college neemt kennis van de meetresultaten over de staat van de sportvloer de Bongerd, waaruit blijkt dat de vloer voldoet aan de normen van NOC*NSF en bericht hierover de commissie BZ.
 2. Tevens besluit het college volgend jaar een vervolgtest in te stellen, uit te voeren door ISA-KIWA, om de kwaliteit van de vloer te bewaken.

4. Principebesluit De Zwaan

Het college:

 1. besluit om in principe in te stemmen met het verzoek van initiatiefnemer dhr. Leermakers om tot een modernisering en vergroting van de zaalruimte te komen en een hotelfunctie met maximaal 30 kamers toe te voegen;
 2. verzoekt een conceptbrief voor te leggen waarin de uitgangspunten zijn uitgewerkt en naar initiatiefnemer worden vastgelegd.

5. Definitieve versie notitie ontwikkeling CMD in Son en Breugel

Het college:

 1. stemt in met een presentatie aan de Commissie BZ en het commissievoorstel, waarin de kernpunten zijn weergegeven (nagekomen stuk);
 2. stemt in met de planning voor het vervolg;
 3. mandateert de portefeuillehouder de reacties op de adviezen van Adviesraad WMO en beoogde ketenpartners vast te stellen;

6. Nieuwe aanpak Sonniuspark

Het college stemt in met de "Aanvullende notitie Nieuwe aanpak Sonniuspark" en besluit deze ter advisering voor te leggen aan de commissie GZ (17 april a.s.) en deze vervolgens (inclusief nieuw uitvoeringsmandaat voor het college) ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad (29 april a.s.).

7. MFA : uitwerking 1ste fase

Het college:

 1. stelt het projectplan uitwerking MFA 1e fase vast;
 2. besluit (als college) relevante partijen uit te nodigen voor een (openbare) startbijeenkomst over dit onderwerp.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Sanering asbest in NBS De Gentiaan, OBS De Regenboog, BS De Stokland en BS De Bloktempel

Het college stemt in met het saneren van het asbest bij de basisscholen De Gentiaan, De Regenboog en De Stokland en het uitstellen van saneren bij De Bloktempel tot naderonderzoek heeft plaatsgevonden. De kosten voor deze sanering zijn voor de gemeente en bedragen € 31.345,06. Dit bedrag wordt ontrokken aan Reserve vrije bestedingsruimte en meegenomen in de eerstkomende Marap.