Besluitenlijst 2 augustus

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 2 augustus 2005

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 19 juli 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Nota Volkshuisvesting/woningbehoefteonderzoek.
Burgemeester en wethouders besluiten conform de offerte samen met Domein aan ABF opdracht te verstrekken tot het instellen van het woningmarktonderzoek

2. Aanvraag om bouwvergunning/verzoek om vrijstelling t.b.v. de bouw van een twee onder één dak woning op een perceel aan de Hendrik Veenemanstraat .
Het college besluit om de procedure ex artikel 19 lid 2 WRO op te starten en indien er deze periode van terinzagelegging (4 weken) geen zienswijzen worden ingediend de vrijstelling en de reguliere bouwvergunning te verlenen onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden.

3 Bezwaarschrift weigering bouwvergunning gevelreclame.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften verklaart het colle-ge het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond. De weigering van de bouwvergunning voor banners aan de gevel van het pand aan de Nieuwstraat wordt gehandhaafd.

4 Bezwaarschrift tegen weigering bouwvergunning.
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, het bezwaarschrift tegen de weigering van een bouwvergunning voor het oprichten van een stierenstal met voeropslag en stalling van werktuigen en machines, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te houden met inachtneming van een gewijzigde motivering.

5. Aanvraag om bouwvergunning/verzoek om vrijstelling t.b.v. de bouw van winkel-ruimten/kantoren en appartementen aan het 17 Septemberplein.
Het college besluit om de gevraagde vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO en bouwvergunning te verlenen onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden. Een afschrift van het besluit wordt verzonden aan GS.

6. Raadsvoorstel I&A-plan 2005-2008.
Het college gaat akkoord met raadsvoorstel inzake vaststelling werkplan I&A 2005-2008.

7. Beeldkwaliteitplan Industrieterrein Ekkersrijt. R&W
Het college besluit Croonen Adviseurs opdracht te verlenen om een beeldkwaliteitplan te ontwikkelen voor het Bedrijventerrein Ekkersrijt.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging TU/e opening Academisch Jaar 2005-2006.
Burgemeester Gaillard woont de opening bij van het academisch jaar 2005-2006 van de TU/Eindhoven op maandag 5 september 2005, 16.00 uur in het Auditorium van de TU/e.