Besluitenlijst 2 december

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 25 november 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verkoop bouwgrond Vlinderlaan aan Domein. Burgemeester en wethouder besluiten tot de verkoop van het bouwterrein overeenkomstig de overeenkomst. 2. Aanvraag om bouwvergunning / verzoek om vrijstelling t.b.v. de bouw van 10 appartementen en 4 patiowoningen. Het college besluit om: 1. Aan de ingebrachte zienswijze voorbij te gaan; 2. De indienster van de zienswijze hiervan op de hoogte te brengen; 3. Zodra er een door het Waterschap geaccordeerde watertoets is de verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij GS. 3. Bezwaarschriften. Conform de adviezen van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college: - Betrokkene niet-ontvankelijk te verklaren in het bezwaarschrift gericht tegen de acceptatie van de melding 8.19 wet milieubeheer; - Het bezwaarschrift van betrokkene, gericht tegen de weigering van het college om handhavend op te treden jegens een autobedrijf, ongegrond te verklaren. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Beschikking ex art. 33 Luchtvaartwet. Het college besluit tot indiening van een bezwaarschrift tegen de beschikking van de staatssecretaris en doet daarvan mededeling aan de raad. De beschikking en het ontwerp-bezwaarschrift wordt voor de gemeenteraad ter inzage gelegd. Ingekomen stukken 1. Masterclass Hermus Netwerk Notarissen. Het college is niet in de gelegenheid de Masterclass van Hermus Netwerk Notarissen bij te wonen. 2. Zaalvoetbaltoernooi. Wethouder Van Ommen en wethouder Overbeek óf de burgemeester bezoeken het jaarlijkse multiculturele zaalvoetbaltoernooi georganiseerd door het Jeugd- en Jongerenwerk en Stich-ting Jongerencentrum Oase. Tijdstip: zondag 21 december van 12.30 tot 20.00 uur. Locatie: Sporthal Apollo. 3. Concourswedstrijden harmonie Pro Honore et Virtute. Wethouder Van Ommen/de burgemeester woont de concourswedstrijden bij van de harmonie Pro Honore et Virtute. Tijdstip: zondag 14 december 2003 om 15.45 uur. Locatie: Theater De Nobelaer te Etten Leur. 4. Symposium "De toekomst van Roois verleden". Het college is niet in de gelegenheid het symposium "De toekomst van Roois verleden" georganiseerd door de Stichting Roois Cultureel Erfgoed te Sint-Oedenrode te bezoeken. 5. Eindejaarsborrel Eindhovense Persclub. Het college is niet in de gelegenheid de eindejaarsborrel van de Eindhovense Persclub bij te wonen. 6. Uitnodiging bijzondere algemene ledenvergadering FOG. Het college woont de ledenvergadering van de FOG op 15 december, 11.00 uur, niet bij. 7. Opening tentoonstelling Paul den Hollander. De secretaris woont de opening van de tentoonstelling van Paul den Hollander bij. Burgemeester H. Gaillard verricht de openingshandeling. Datum en tijd: zaterdag 13 december, 14.00 - 16.00 uur Locatie: gemeentehuis Son en Breugel.