Besluitenlijst 2 januari 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 2 januari 2007


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 december 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Intrekking Regeling kinderopvang 2004.
Het college besluit tot intrekking van de Regeling kinderopvang 2004 met ingang van 1 januari 2007 en het schrappen van artikel 15:3 van de CAR-UWO.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Lijst der Geldelijke Regelingen.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitbetaling in het kader van de ruilverkaveling Landinrichting St. Oedenrode: Zijtaart- Vressel.
2. Het bedrag ad € 34.214,-- ten gunste laten komen van kostenplaats Eigendommen niet publieke dienst, in het boekjaar 2006.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Gunningsadvies aanbesteding indicatiestelling Wmo.
Het college stemt in met het gunningsadvies van het inkoopteam van BIZOB om voor het onderdeel “Indicatiestelling Wmo in Son en Breugel” te gunnen aan van Brederode B.V. uit Goir-le.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Regeling calamiteuze stoffen.
Het college besluit:
1. De ‘Regeling verwijdering calamiteuze stoffen’ met NV Razob/Essent per 1 januari 2007 op te zeggen.
2. De SRE Milieudienst opdracht te verlenen om de ‘Regeling verwijdering calamiteuze stoffen’ uit te voeren.
3. De ‘Overeenkomst Regionaal Overslagstation Wit- en Bruingoed’ met NV/Razob/Essent per 1 januari 2007 op te zeggen.

2. Verlengen termijn voor intrekking bouwvergunning.
Het college besluit tot het verlengen van de termijn alvorens over te gaan tot intrekking van de volgende verleende bouwvergunningen:
- Bouwvergunning nr. 02-281, Driehoek 4, d.d. 31 augustus 2002 met twee jaar verlengen, tot 4 september 2008
- Bouwvergunning nr. 95-082, Kanaaldijk Zuid 1, d.d. 7 september 1995 verlengen tot 31 december 2007

3. Bezwaarschrift.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De geweigerde bouwvergunning voor een garage blijft in stand.

4. Procedure interne ontsluiting bedrijventerrein Ekkersrijt.
Het college besluit:
• Voor zover de werkzaamheden tot realisatie van de interne ontsluiting van bedrijventerrein Ekkersrijt in strijd zijn met de bestemming “Bedrijven- en kantoorpark” in het bestem-mingsplan “Ekkersrijt West” en de bestemming “Industrieterrein I” in het bestemmingsplan “Industrieterrein Ekkersrijt” met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimte-lijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen “Ekkersrijt West” en “Industrieterrein Ekkersrijt”.
• Voor zover de werkzaamheden tot realisatie van de interne ontsluiting van bedrijventerrein plaatsvinden op de bestemmingen “Industrieterrein III” en “Voorterrein” van het bestemmingsplan “Industrieterrein Ekkersrijt”, deze bestemmingen met toepassing van artikel 21, tweede lid, van het bestemmingsplan “Industrieterrein Ekkersrijt” te wijzigen in de bestemming “Verkeersdoeleinden”.
• De beide procedures -overeenkomstig afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht –op te starten door middel van een publicatie waarna de stukken voor een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage worden gelegd.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging grote schoonmaak/nieuwjaarsborrel De Boerderij.
De burgemeester en wethouder Overbeek wonen de nieuwjaarsborrel van De Boerderij op 6 januari 2006 bij.

2. Uitnodiging nieuwjaarsborrel O.V.S.B.
Wethouder Verschelling woont de nieuwjaarsborrel van de Ondernemers Vereniging Son en Breugel op maandag 15 januari a.s. bij.

3. Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst VNG International .
Het college woont de nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International niet bij.