Besluitenlijst 2 juli 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 2 juli 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 juni 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Handhaving Pools voertuig Europalaan

Het college besluit handhavend op te treden teneinde een auto met Pools kenteken ZWA 39-FX van de openbare weg te (laten) verwijderen.

Portefeuille: R. Visser

1. Bouwplan Hooijdonk 5

Het college besluit in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) en onder voorwaarden als verwoord in het advies medewerking te verlenen aan het plaatsen van een woonunit ten behoeve van mantelzorg en het plaatsen van een poort aan de Hooijdonk 5.

2. Verbouw woning, Bernhardstraat 3

Het college besluit:

  1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de verbouw van de woning op het perceel Bernhardstraat 3 te Son.;
  2. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

3. Adviezen van de commissie Burgerzaken 21 mei 2013

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken van 25 juni 2013.

4. Adviezen van de commissie Grondgebiedzaken 24 juni 2013

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken van 24 juni 2013.

5. 2 x verzoeken Van de Gevel, Driehoek 4

Het college besluit:

  1. de toezegging, dat er geen milieuhinder van het bedrijf van Van de Gevel is met betrekking tot de ruimte voor ruimtewoningen, op te nemen in de te sluiten anterieure overeenkomst;
  2. in principe, onder de gestelde voorwaarden, medewerking te verlenen aan het verzoek van Van de Gevel tot ontwikkeling en realisatie van zes Ruimte voor Ruimtewoningen op zijn perceel aan de Driehoek;
  3. de procedure omgevingsvergunning te starten voor het afwijken van artikel 4.1.2. van het bestemmingsplan Buitengebied voor een vloeroppervlakte van maximaal 1000 m2 voor gebruik van statische opslag als nevenactiviteit.

6. Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; Bosgebied-West'

Het college besluit om het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; Bosgebied-West' vrij te geven voor inspraakreacties, conform de 'Algemene inspraakverordening Son en Breugel 2006'. Gezien de vakantieperiode wordt de termijn voor inspraak verlengd tot 1 september 2013.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Beslissing op bezwaar

Het college besluit het bezwaarschrift ingevolge de wet WWB-uitkering, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren, omdat de termijn voor indienen van een bezwaarschrift is overschreden.

2. Zondagsopenstelling en voornemen last onder dwangsom Jumbo

Het college besluit:
1. het Jumbo Son en Breugel niet toe te staan om vanaf 14 juli 2013 iedere zondag geopend te zijn;
2. een handhavingstraject, inhoudende een last onder dwangsom, in te zetten om te voorkomen dat Jumbo Son en Breugel iedere zondag geopend is.

3. Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014

Het college neemt kennis van het Regionaal plan van aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid en informeert de raad hierover via de raadsinformatiebrief.

4. Ontbinding SOK Sterrenschool (PlatOO, Wooninc. en Gemeente)

Het college besluit over te gaan tot ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst Sterrenschool middels een ‘ontbindingsovereenkomst’ en tekst- en ondertekeningmandaat te verlenen aan wethouder Frenken.