Besluitenlijst 2 maart

U kunt hier de openbare besluitenlijst nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 2 maart 2004

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 17 februari 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Sociaal Plan 2004.
Het college stelt het Sociaal Plan in het kader van het traject organisatieverbetering vast, overeenkomstig de tussen de WOR-bestuurder en OR gemaakte afspraken.

3. Raadsvergadering 4 maart 2004.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 4 maart 2004 zijn
geagendeerd.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Subsidie Vrienden van de Beiaard.
In het kader van de heroverweging van het subsidiebeleid besluit het college aan de raad voor te stellen om de subsidie van de Beiaard te handhaven op het huidige niveau.

2. SKPO ingebruikname en 1e inrichting De Harlekijn.
Het college besluit om toestemming ter verlenen tot het ingebruikname van het 12e lokaal en een krediet ter beschikking te stellen voor de eerste inrichting.
Tevens besluit het college dit besluit ter inzage te leggen voor de commissie Burgerzaken.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Nationale Boomfeestdag 2004.
De Nationale Boomfeestdag 2004 maart wordt door een collegelid bijgewoond, te weten:
voor woensdag 24 maart wordt bezien of de activiteit kan worden ingepast in het programma voor bezoek college van GS. Op donderdag 25 maart woont de burgemeester de Boom-feestdag bij.

Ingekomen stukken

1. VNG-congres.
Het volledige college woont het VNG-congres 'Bouwen aan vernieuwing' bij.
Datum: 8 en 9 juni 2004
Locatie: Zaandam