Besluitenlijst 2 mei 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 2 mei 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 april 2006.
JV3 (aanbesteding acc.controle) schrappen: “voorstel A" en “voorstel B".
Overigens stelt het college de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Naturalisatieceremonie.
Het college besluit om elke naturalisatieceremonie op identieke en gepaste wijze te organiseren en niet in samenwerking met andere gemeenten.

3. Project betere bouwvergunningverlening.
Het college neemt de voortgangsrapportage van het project Betere Bouwvergunningverlening voor kennisgeving aan.

4. Arbojaarplan 2006.
Het college neemt kennis van het Arbojaarplan 2006 en het plan van aanpak m.b.t. knelpunten uit risico inventarisatie en –evaluatie 2005.Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Project Aansluiting Nazorg.
Het college neemt kennis van het Project Aansluiting Nazorg voor gedetineerden en benoemt het afdelingshoofd Werk en Samenleving als gemeentelijk contactpersoon nazorg.

2. Bezwaarschrift WWB.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college betrokkene niet-ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar. Het bestreden besluit inzake de vaststelling van het vermogen in het kader van de WWB blijft derhalve in stand.

3. Kinderopvang 2005 IWI.
Het college stelt het gemeentelijk verslag uitvoering Wet Kinderopvang 2005 voor de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) vast en biedt het verslag ter kennisname richting de gemeenteraad aan.

4. Dakbedekking openbare bibliotheek.
Het college besluit om een bedrag beschikbaar te stellen voor het onderhoud van het dak van de openbare bibliotheek.

5. Wijziging verhuur pand St. Genovevastraat en Oude Raadhuisje.
Het college neemt kennis van de beëindiging door de Stichting Maatschappelijk Werk van de huur van het Oude Raadhuisje.
Het college neemt de volgende besluiten over het gebruik van de voormalige school aan de St. Genovevastraat en het Oude Raadhuisje:
1. De Stichting Welzijn (SW) krijgt toestemming om het kantoor te verplaatsen van het pand aan de St. Genovevastraat naar het pand van Zuidzorg;
2. De Vrijwilligerscentrale krijgt toestemming om het kantoor te verplaatsen van het Oude Raadhuisje naar het pand van Zuidzorg;
3. Met de Heemkundekring zal bestuurlijk overleg plaatsvinden over hun toekomstige huisvesting (wethouder Starmans).
4. Gevraagd wordt plan van aanpak op te stellen voor mogelijke toekomstige invulling van het Oude Raadhuisje. Uitgangspunten daarbij: kwalitatief hoogwaardige invulling die bijdrage levert aan het nieuwe centrum; toegankelijkheid (bij voorkeur ook ’s avonds).
Geen verkoop maar verhuur (actie M&G / medewerker E.Z.)
5. De ontwikkeling van de bezetting van de (voormalige) school aan de St. Genovevastraat geeft aanleiding ook hiervoor de toekomstige benuttingsmogelijkheden nader te bezien. (actie afd. W&S i.s.m. R&W)
6. Conform het bestaande subsidiebeleid wordt de huur van de betrokken instellingen subsidiabel gesteld.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Maartcirculaire 2006.
Het college neemt kennis van de maartcirculaire 2006 en de financiële gevolgen daarvan voor de kadernota 2006-2010.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Dommeldal uit de verf, integrale natuurvisie.
Het college stelt de concept-Integrale natuurvisie vast en legt deze conform de gemeentelijke inspraakverordening gedurende zes weken ter visie. Na de inspraak wordt de (eventueel aangepaste) visie voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. Het college gaat ervan uit dat de visie ook betrokken wordt bij de uitwerking van de toekomstvisie.

2. Bouwplan Boslaan/Nieuwstraat.
Het college besluit:
 de zienswijzen ongegrond te verklaren;
 de bouwvergunning met gebruikmaking van de vrijstelling conform artikel 19 lid 2 WRO te verlenen.