Besluitenlijst 2 november

U kunt hier de besluitenlijst van de B en W vergadering van 2 november nalezen of downloaden
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 2 november 2004Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 21 en 26 oktober 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Samenwerkingsconvenant inzake inzet BOA's.
Het college besluit samen te werken met de politieafdeling BOS betreffende de inzet van gemeentelijke BOA's overeenkomstig de gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in het samenwerkingsconvenant.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Verhoging subsidie Stichting Welzijn (herzien voorstel).
Het college besluit om de extra middelen die in de gemeentebegroting 2005 zijn opgenomen voor de Stichting Welzijn, te handhaven.
Verder besluit het college dat de reserve voor projecten jeugdwerk die de Stichting Welzijn aanhoudt, maximaal eenmaal het jaarbudget mag bedragen en dat het restant moet worden terugbetaald.

2. Vaststelling ontwerp-subsidiebeleidsplan 2005.
Het college stelt het ontwerp van het subsidiebeleidsplan 2005 vast en de contractsubsidies die hierop zijn gebaseerd.
Wethouder Van Ommen en wethouder Overbeek krijgen mandaat om, na overleg met de betreffende instellingen, de teksten van de subsidiecontracten aan te passen en de tekst van het raadsvoorstel vast te stellen.
Verder stelt het college het ontwerp van de Subsidieverordening Welzijn 2005 vast.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Besluit Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
Het college besluit het conceptraadsbesluit gedurende de periode van 3 november tot en met 30 november 2004 voor zienswijzen ter inzage te leggen en te publiceren, een en ander conform de adviesnota.