Besluitenlijst 2 september

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 26 augustus 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Vervulling vacature medewerker ruimtelijke ordening. Het college benoemt mevrouw L.Kamerling-Hagens in de functie van medewerker ruimtelijke ordening overeenkomstig de aangegeven voorwaarden. 3. Portefeuilleverdeling, vertegenwoordiging in gemeentelijke regelingen. Naar aanleiding van de burgemeesterswisseling stelt het college de nieuwe portefeuilleverdeling vast en stelt aan de gemeenteraad voor de heer Gaillard te benoemen tot lid van het algemeen bestuur van het Industrieschap en tot lid van het algemeen bestuur van de Hulpverleningsregio Zuid-Oost Noord-Brabant. Tevens worden afspraken gemaakt over de onderlinge vervanging en over wie deel zal nemen in welk portefeuillehoudersoverleg van het SRE. 1. Portefeuilleverdeling: Burgemeester: (toevoegen): - bestuurlijke organisatie/functie gemeente binnen de regio; - handhaving (integraliteit en afstemming). Openbaar vervoer (incl. C.V.V.) blijft in portefeuille (dit deel voortaan te noemen verkeer en vervoer) van wethouder Bergmans. 2. Besturen: Raad wordt voorgesteld burgemeester Gaillard te benoemen in besturen Industrieschap Ekkersrijt en Hulpverleningsregio. 3. Onderling vervanging portefeuilles: Blijft gehandhaafd; derhalve: Wethouder Bergmans vervangt burgemeester Wethouder Overbeek vervangt wethouder Bergmans Wethouder Bergmans vervangt wethouder Overbeek Burgemeester vervangt wethouder Van Ommen. 4. Openbaar spreekuur: Wethouders op dag raadsvergadering (18.30 - 19.30 uur) en (voor alle collegeleden) daarnaast op afspraak. 5. Portefeuillehoudersoverleg: Wethouder Overbeek neemt PoHo 5 (sociale zaken, recreatie en toerisme) over van wethouder Van Ommen. 4. Calamiteitenrooster. Het college stemt in met het concept-calamiteitenrooster september t/m december 2003 Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Inschakeling deurwaarder. Het college stemt in met de gerechtelijke invordering van een tweetal vorderingen. 2. Tijdelijke woning Sonniuswijk. Het college besluit: - het verzoek om een tijdelijke woning af te wijzen omdat het niet past in het functionele provinciale en gemeentelijke beleid; - verzoekster via bijgevoegde concept-brief op de hoogte te stellen van de collegebesluiten en overwegingen. 3. Oversteek Planetenlaan - Nijnselseweg. Het college besluit de oversteek van de Planetenlaan ter hoogte van de Nijnselseweg aan te passen door een pad aan te leggen voor voetgangers, met als doel de subjectieve veiligheid te verbeteren.