Besluitenlijst 20 april

U kunt hier de besluitenlijst van B en W van 20 april nalezen en downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 20 april 2004

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 13 april 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Planning brainstormsessies scenario's Toekomstvisie.
Het college stemt in met de voorgestelde planning (11/5 en 12/5) voor de interne
brainstormsessies.

3. Offerte bovenwettelijke WW, naastwettelijke regelingen en suppletie.
Het college besluit de uitvoering van de bovenwettelijke sociale zekerheidsregelingen conform de voorgelegde offerte te mandateren aan UWV.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Kosten infrastructurele aanpassingen i.v.m. wijziging route openbaar vervoer
(dec. '03).
Het college stemt in met het boeken van de kosten van de infrastructurele aanpassingen op de post 'incidentele verkeersmaatregelen 2004' en het restant eenmalig ten laste te brengen van de post 'onderhoudsfonds wegen'.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Vaststelling bestek Europees aanbesteden leerlingenvervoer.
Het college stelt het bestek "Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Son en Breugel" inhoudelijk vast, inclusief bijbehorende bijlagen. De procedure van Europese aanbesteding wordt opgestart om met ingang van het schooljaar 2004-2005 een meerjarig vervoerscontract met een vervoerder af te sluiten. De aankondiging van de procedure wordt gepubliceerd in de huis-aan-huis-bladen (De Brug en De Corridor).
Aanvullend besluit het college de door de inkoopstichting voorgelegde ontwerp - inkoopvoorwaarden voor de levering van diensten op deze aanbesteding van toepassing te verklaren.

2. Uitspraak hoger beroep MLK muzieklerarenkollektief.
Kennisnemen van de voor de gemeente Son en Breugel gunstige uitspraak van de Raad van State in het hoger beroep MLK en de raad hierover te informeren.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Afvalstoffenverordening.
Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van Afvalstoffenverordening van de gemeente Son en Breugel 2004 en besluit dat het raadsbesluit tot vaststelling van genoemde verordening referendabel is.

2. Rioolrandvoorzieningen Gentiaan.
Het college besluit een herberekening van de riolering Gentiaan en 't Harde Ven uit te laten voeren en de lasten te dekken via het krediet rioolrandvoorzieningen 2000.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Rendac voor presentatie nieuwbouwplannen.
Het volledige college woont op uitnodiging van de directeur van Rendac een presentatie bij van de nieuwbouwplannen van het bedrijf.
Datum en tijd: nader te bepalen.
Locatie: Rendac, Son

2. Uitnodiging Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden voor 60e Doden-
herdenking.
Het college woont de 60e dodenherdenking georganiseerd door de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden niet bij wegens gelijktijdig plaatsvinden van de herdenking in Son en Breugel.
Datum en tijd: dinsdag 4 mei 2004, vanaf 18.45 uur
Locatie: Willibrorduskerk te Waalre

3. Alg. vergadering van Aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten.
Het college is verhinderd tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Bank Nederlandse Gemeenten bij. Na afloop vindt een themabijeenkomst "Lokaal ouderenbeleid' plaats.
Datum en tijd: 12 mei 2004, 12.30-17.00 uur
Locatie: Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Plein 24 te Den Haag

4. Uitnodiging officiële opening Dierenrijk Europa op Landgoed Gulbergen.
Wethouder Overbeek en wethouder Van Ommen wonen de officiële opening van Dierenrijk Europa op het Landgoed Gulbergen bij.
Datum en tijd: maandag 3 mei, vanaf 12.00 uur, openingsceremonie 13.00 uur
Locatie: Landgoed Gulbergen op de grens van Nuenen en Mierlo