Besluitenlijst 20 augustus

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van 20 augustus van Burgemeester en Wethouders nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2002 Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 13 augustus 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Schadevordering naar aanleiding van vernieling J.O.P. BO/jbz Het college besluit om proceseconomische redenen af te zien van appèl tegen het eindvonnis inzake de schadevordering naar aanleiding van de vernieling van de Jongeren Ontmoetings Plaats in Breugel. 3. Algemene plaatselijke verordening. BO/jbz Het college besluit de geactualiseerde versie van de Algemene plaatselijke verordening en de bijbehorende toelichting ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Tevens besluit het college dat het raadsbesluit tot vaststelling van de Apv referendabel is. 4. Horecavergunning J.C. "'t Krutje". BO/jbz Het college verleent de horecavergunning voor Jongerencentrum Oase, Dommelstraat 10a. 5. Risico-analyse Van den Anker. GZ/vrom Het college neemt kennis van het onderzoek van het RIVM en wacht het gesprek met de inspectie af. Vooraf dient internoverleg te worden gevoerd met de regionale brandweer over het in te nemen standpunt. 6. Verordening "Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens". BO/jbz 1. Het college neemt kennis van de aangepaste verordening "Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens"; 2. De verordening wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 3. Tevens besluit het college dat het raadsbesluit tot vaststelling van de verordening referendabel is. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Voortzetting beschouwing reserves en voorzieningen per 1 januari 2003. MID/fbb Het college stemt in met de notitie 'voortzetting beschouwing reserves en voorzieningen per 1 januari 2003' 2. Wijziging grens bebouwde kom (Wegenverkeerswet). GZ/vrom Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen de grenzen van de bebouwde kom te wijzigen overeenkomstig de bijbehorende tekening. (Hierdoor komt de Planetenlaan binnen de bebouwde kom te liggen). 3. Hefbrug Wilhelminakanaal. GZ/vrom Het college neemt kennis van de brief van Rijkswaterstaat, dienstkring Waterwegen Noord-Brabant, waarin aangegeven wordt dat de bezorgdheid rond het functioneren van de hefbrug over het Wilhelminakanaal gedeeld wordt en toegezegd wordt dat de gemeente op de hoogte gehouden wordt over toekomstige ontwikkelingen. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Ontwerp-raadsvoorstel onderwijshuisvestingsprogramma 2003. BZ/o&w Het college stemt in met het concept-raadsvoorstel tot vaststelling van het huisvestingsprogramma 2003. De schoolbesturen worden, voordat het voorstel voorgelegd wordt aan de commissie Burgerzaken, in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de voorgenomen inhoud naar voren te brengen. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Pieter Breughelplein GZ/gemeentewerken Het college neemt kennis van de ingekomen schriftelijke reacties naar aanleiding van de voorgenomen aanpassingen op het plein. De in het voorstel verwoorde standpunten dienen als richtingsgevend kader voor de informatieavond van 20 augustus 2002. 2. Revitalisering Ekkersrijt fase 2. BO/jbz Het college stemt in om de herstraatwerkzaamheden 2e fase revitalisering Ekkersrijt als meerwerk op te dragen op bestek T01-3916340HLV-D01 d.d. 22 maart 2002. De administratieve voorwaarden en eenheidsprijzen van fase 1 moeten dienen als basis voor het nog op te dragen meerwerk. 3. Milieujaarverslag/milieuprogramma. GZ/vrom Het college stemt in met het verslag, maar staat voor wat betreft het programma een andere opzet voor. Wethouder Overbeek zal met afdeling overleggen over aanpassing raadsvoorstel. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging ZLTO. BO/jbz Zo mogelijk ambtelijke aanwezigheid. S.v.p. "spelregelboek reconstructie" afzonderlijk aan college voorleggen. Locatie en tijdstip: Vrijdag 30 augustus 2002, 9.30 uur, Willem II-stadion, Goirleseweg 34 te Tilburg
  • (0 Bytes)