Besluitenlijst 20 december

U kunt hier de besluitenlijst van 20 december nalezen of downloaden.


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 20 december 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 14 december 2004.
M.b.t. rondvraag wethouder Overbeek 1: i.p.v. wethouder Overbeek moet worden gelezen: wethouder Van Ommen. Overigens conform.

2. Leges gebruiksvergunning Meubelplein.
Het college besluit tot afwijking leges gebruiksvergunning voor ondernemers op het meubelplein in verband met toekomstige verbouwing.

3. Raadsvergadering d.d. 22 december 2004.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van
22 december 2004 zijn geagendeerd.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Bezwaarschrift tegen verlenen bouwvergunning.
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, het bezwaarschrift tegen het verlenen van binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning aan de Aziëlaan te Son ongegrond te verklaren.

2. Overeenkomst 8 busabri's.
Het college besluit in te stemmen met overeenkomst d.d. 01-12-2004 inzake het leveren; plaatsen en onderhouden van 8 abri's in het centrum van Son.

3. Verslag Stuurgroep Kloppend Hart d.d. 13 december 2004.
1. Het college neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Kloppend Hart van 13 december 2004.
2. Het college bevestigt de opdracht voor het verrichten van de archeologische begeleiding van diverse civieltechnische werkzaamheden in het Kloppend Hart en neemt de kosten op in de exploitatieopzet.

4. Hertaxatie/tarieven onroerendezaakbelastingen 2005.
Het college besluit om na advies van de commissie Algemene Zaken aan de raad een voor-stel te doen om
1. de tarieven onroerendezaakbelastingen 2005 als volgt vast te stellen:
Woningen - eigenaar € 1,72
Woningen - gebruiker € 1,53
Niet-woningen - eigenaar € 2,61
Niet-woningen - gebruiker € 2,32
2. de verordening onroerendezaakbelastingen te wijzigen conform het bijgevoegde concept.

5. Bouwplan hoek Boslaan-Nieuwstraat.
1. Het college stemt in met het voorlopig ontwerp voor het bouwplan voor de hoek Boslaan-Nieuwstraat.
2. Het college stemt in met brief aan GSP waarin nadere afspraken hierover zijn vastgelegd.
6. Subsidie Impulsregeling Verkeersveiligheid.
Het college neemt kennis van enerzijds de ontvangen subsidies van het SRE in kader van verkeersveiligheidslabel scholen en anderzijds van de lasten die in het kader van dit project zijn gemaakt. Het ontstane "verschil" wordt verrekend met de algemene reserve van de algemene dienst (jaarrekening 2004).

7. Aanlegvergunning Groote Beekdal.
Het college besluit:
1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;
2. de aangevraagde aanlegvergunning tot de aanleg van het Groote Beekdal te verlenen.

8. Opdrachtverlening Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ekkersrijt.
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de overeenkomst (inclusief bijlagen) en Croonen Adviseurs B.V. opdracht te verlenen voor de ontwikkeling van één bestemmings-plan voor het bedrijventerrein Ekkersrijt.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Ontmoetingsplekken Son en Breugel.
Het college besluit de openbare ontmoetingsplek de Beemdstraat niet verder specifiek voor jongeren te gaan inrichten.

2. Bestemming leslokalen muziekonderwijs.
Het college neemt, in samenhang met de tweede renovatie van de Bongerd, een aantal be-sluiten over het gebruik en de verhuur van de lokalen in het voormalige Kruisgebouw aan de Astroïdenlaan.

3. Afsluiten Bouwconvenant.
Het college besluit om een Bouwconvenant af te sluiten met het Gehandicaptenplatform en Ouderenproof.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Raamcontract facilitaire dienstverlening afvalinzameling.
Het college stemt in met de uitgangspunten van het addendum op het raamcontract facilitaire taken afvalverwijdering, waarbij door het SRE namens de regiogemeenten met Essent kan worden onderhandeld over de toekomstige contractvorm inzake de facilitaire dienstverlening afvalinzameling (in Son en Breugel in feite het contract over de milieustraat).

2. Aanleg fietspad Nederwetten - Breugel.
Het college stelt middelen uit het onderhoudsfonds voor wegen beschikbaar om de aansluiting op het reeds bestaande fietspad Hooijdonk te realiseren.

3. Grondtransactie 2e fase 17-Septemberplein.
Burgemeester en wethouders besluiten de uitvoering van de grondtransactie voor kennisgeving aan te nemen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Dommelsoppers.
De burgemeester en wethouder Van Ommen wonen de receptie van de Dommelsoppers op 9 januari 2005 bij.

2. Presentatie PON-jaarbeeld 2005.
De burgemeester woont de presentatie PON-jaarbeeld 2005: de staat van Brabant 2005 - Sociale veiligheid op 17 januari 2005 bij.