Besluitenlijst 20 december

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 20 december 2005

Voorafgaand aan de vergadering is samen met het college van Nuenen de intentieverklaring samenwerking (en in het verlengde daarvan de projectopdracht 'Van samenwerking naar samenvoeging van I&A') ondertekend.

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 13 december 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Arbojaarverslag 2004.
Het college stelt het Arbojaarverslag 2004 vast.

3. Raadsvergadering d.d. 21 december 2005.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 21 december 2005 zijn geagendeerd.

4. Bestuurlijke planning 2006.
Planning 2006 wordt, na enkele aanpassingen, ter kennisneming aangeboden aan de commissies Algemene zaken, Burgerzaken en Grondgebiedzaken.

5. Financiering veiligheidsproject Ekkersrijt.
Het college gaat akkoord met het ontwerp-raadsvoorstel waarin de raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde financiële constructie voor het veiligheidsproject op Ekkersrijt. Het voorstel wordt geagendeerd voor de commissie Algemene Zaken van 11 januari 2006.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Plan van aanpak K4 Bouwvergunningverlening.
Het college geeft opdracht tot het uitvoeren van het projectplan K4 Bouwvergunningverlening om sneller, klantgerichter en goedkoper te werken.

2. Raadsvoorstel ingevolge art 213A Gemeentewet. Implementatie K4 Bouwvergunningverlening.
1. Het college legt het raadsvoorstel ingevolge art. 213A Gemeentewet / project K4
bouwvergunningverlening ter kennisname voor aan de raad. 

2. Het college stelt de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Betere Bouwvergunningverlening. 

3. Nieuwbouw aan het Kerkplein.
Het college legt de resultaten van de studie van De 2 Snoeken voor aan de vergadering van de commissie GZ van 9 januari 2006, waarbij ook de leden van de commissie BZ worden uitgenodigd.
Tevens voor te leggen aan raad (26 januari 2006) met als concreet voorstel:
1. vast te stellen dat deze uitwerkingsrichting past binnen de kaders zoals die eerder door de raad zijn vastgesteld
2. opdracht te verstrekken aan het college om de exploitatie in beeld te brengen en daar een voorstel tot kredietvotering op te baseren.

4. Ingekomen planschadeclaims.
Het college stemt ermee in deze claims ter advisering voor te leggen aan SAOZ.

5. Nota van uitgangspunten Ekkersrijt.
Het college besluit in te stemmen met de nota van uitgangspunten voor de herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ekkersrijt.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Aanbesteding facilitaire taken afvalverwijdering.
Het college:
1. stemt in met de gezamenlijke Europese aanbesteding van de facilitaire taken afvalverwij-dering in SRE-verband, zoals uiteengezet in de B&W -adviesnota d.d. 29-11-2005, met als voorbehoud dat vóór de feitelijke aanbesteding plaatsvindt in juridische zin geregeld is dat de Gemeente Son en Breugel per 1-1-2007 de beschikking heeft over de mili-eustraat en eventueel andere benodigde inzamelmiddelen;
2. stelt SRE op de hoogte van het onder punt 1 genomen besluit conform conceptbrief;
3. zegt het contract met Essent Milieu schriftelijk op vóór 1-1-2006.

2. Aparte luierinzameling 2e versie.
Het college besluit om bij kinderdagverblijven en peuterspeelzalen een aparte luierinzameling aan te bieden voor alle huishoudens in de Gemeente Son en Breugel.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging SRE voor presentatie nota "Tijdelijk (werken en) Wonen".
Het college is verhinderd tijdens de tijdelijke tentoonstelling en de presentatie van de nota "Tijdelijk (werken en) Wonen" op woensdag 18 januari 2006.

2. Uitnodiging bijwonen presentatie PON-Jaarbeeld 2006.
Het college is verhinderd tijdens de presentatie van het PON-Jaarbeeld 2006 op 16 januari 2006.

3. Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst VNG International.
Het college is verhinderd tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International op 20 januari 2006.