Besluitenlijst 20 februari 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 20 februari 2007Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 februari 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Jaarverslag brandweer 2006.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2006 van de brandweer en legt het verslag ter kennisname voor aan de gemeenteraad.

3. 20 Plaatsen parkeerkelder gebouwencomplex 17 Septemberplein.
Het college besluit in principe over te gaan tot aankoop van 20 parkeerplaatsen in de parkeerkelder van het nieuwbouwcomplex aan het 17-Septemberplein en verzoekt de raad hiertoe een krediet te voteren.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Opstarten administratieve onteigeningsprocedure Bosgebied West, reparatie-
herziening Golfbaan.
Het college besluit:
1. overeenkomstig het commissievoorstel d.d. 24 oktober 2006 de gemeenteraad voor te stellen de administratieve onteigeningsprocedure ten behoeve van het bestemmingsplan Bosgebied West, reparatieherziening Golfbaan op te starten;
2. dit punt te agenderen voor de commissie- en raadsvergadering van respectievelijk 5 en 29 maart 2007.

2. Vestigen zakelijk recht i.v.m. aanleg riolering buitengebied.
Het college besluit een overeenkomst te sluiten met de eigenaar van Rooijseweg 12 inzake het vestigen van een zakelijk recht van opstal voor een in particuliere grond aangelegde rioolleiding.

3. Eindrapport Ouderenproof.
Het college neemt kennis van het eindrapport van Ouderenproof en stemt in met de hoofdlij-nen van de notitie over een in te stellen Seniorenraad. Verder neemt het college kennis van de resultaten van een door het Cosbo uitgevoerde enquête.

4. Energiemanagement.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. De overeenkomst “Abonnement Energiemanagementsysteem” te ondertekenen en de kosten ad € 2.750,-- ten laste brengen van de kostenplaats Openbare verlichting.
2. de afname van duurzame energie op 100% te stellen. De meerprijs van ca € 1.500,-- eveneens ten laste brengen van de kostenplaats Openbare verlichting.
3. In beginsel in te stemmen met gezamenlijke inkoop gas. Een definitieve beslissing hieromtrent zal op een later moment plaatsvinden.

5. Vaststelling nota armoedebeleid.
Het college stelt het ontwerp van een nota over het gemeentelijk armoedebeleid vast en biedt deze nota aan de hand van een discussienotitie ter opiniërende bespreking aan de commissie Burgerzaken aan.

6. Onderwijshuisvesting: voortgang Projectplan.
Het college besluit kennis te nemen van de voortgangsrapportage Projectplan Onderwijshuisvesting en besluit dit ter kennisname voor te leggen aan de commissie Burgerzaken.

7. Verdeelsleutel onderhoud gemeentelijke gebouwen.
Met het oog op het op te stellen MOP neemt het college de volgende besluiten:
1. De verdeling van de kosten van het onderhoud van de panden die door de gemeente worden verhuurd worden tussen de gemeente en de huurders verdeeld overeenkomstig de kruisjeslijst;
2. Voorafgaande aan de uitvoering van het MOP, wordt aan alle huurders een nieuwe
huurovereenkomst aangeboden; de kruisjeslijst vormt een onderdeel van deze huur
overeenkomst.

8. Overlast bomen in Pyreneeënlaan.
Het college besluit om geen maatregelen te nemen tegen de door briefschrijver geschetste overlast van de gemeentebomen voor zijn perceel.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Controleprotocol voor de jaarrekening 2006.
Het college heeft kennisgenomen van het controleprotocol voor de jaarrekening 2006 en van het voorstel van de raadsvoorzitter aan de raad om dit protocol vast te stellen en om de toe-komstige aanpassingen van het normenkader en toetsingskader te mandateren aan het col-lege.

2. Stand van zaken liquidatie RIO.
Het college neemt kennis van de stand van zaken betreffende de liquidatie van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). De commissie wordt schriftelijk geïnformeerd.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Tijdelijke afsluiting Eind voor gemotoriseerd verkeer.
Het college besluit in te stemmen met het:
1. Houden van een proef met het afsluiten van de weg Eind gedurende 3 weken in maart 2007 voor gemotoriseerd verkeer.
2. Informeren van de initiatiefnemer van het burgerinitiatief (Van Rulo) omtrent de proefafsluiting.
3. Informeren van de hulpdiensten over de proefafsluiting.
4. Mededelen van uw besluit aan de commissie Grondgebiedzaken d.d. 5 maart 2007.
5. Publiceren van het tijdelijke verkeersbesluit in week 10.
6. Ter inzage leggen van het tijdelijke verkeersbesluit.

2. Adviezen commissie Grondgebiedzaken van 5 februari 2007.
Het college heeft kennis genomen van de adviezen van de commissie grondgebiedzaken van 5 februari 2007.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging SRE ‘regionale agenda’.
De burgemeester, wethouder Overbeek en de secretaris wonen de avondsessie over de Regionale Agenda Zuidoost-Brabant op dinsdag 13 maart 2007 bij.