Besluitenlijst 20 juli

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 20 juli 2004

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 13 juli 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Calamiteitenrooster.
Het college stelt het calamiteitenrooster vast overeenkomstig het ontwerprooster.

3. Bewerking en overdracht Semi Statisch Archief 1934-1979.
Het college besluit:
1. een krediet beschikbaar te stellen t.b.v. de bewerking, het transport en de overdracht van het semi-statisch archief van de gemeente Son en Breugel over de jaren 1934-1979;
2. dit bedrag te dekken uit de reserve nog nader aan te wijzen bestemmingen (NNATWB);
3. de financiële gevolgen van dit besluit te verwerken in de najaarsrapportage 2004.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Aankoop bosperceel van provincie Noord-Brabant.
Burgemeester en wethouders besluiten tot aankoop van de twee percelen van de provincie Noord-Brabant.

2. Begrotingsbehandeling Best 7 juli 2004.
Het college bevestigt gemaakte afspraken in kader van de meerjarenbegroting
2005 - 2008 (Best 7 juli jl.). Daarnaast neemt het college kennis van de thans bekende resultaten van de meerjarenbegroting 2005 - 2008.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Bezwaarschrift
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift ingevolge de Algemene bijstandswet ongegrond te verklaren. Er zijn geen bijzondere omstandigheden die het rechtvaardigen de bijstandsuitkering eerder toe te kennen dan de datum van melding bij het CWI.

2. Huisvesting muziekdocenten.
Het college besluit om in afwachting van een nieuwe huurovereenkomst, de verhuur van twee lokalen in het voormalige Kruisgebouw aan de Astroïdenlaan, aan twee muziekdocenten op basis van de huidige huurovereenkomst, ongewijzigd voort te zetten tot 1 januari 2005.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Actualisatie exploitatie-opzet 't Zand.
Het college besluit de geactualiseerde exploitatie-opzet van 't Zand voor kennisgeving voor te leggen aan de commissie AZ.

2. Beheersoverdracht bossen.
Het college besluit Staatsbosbeheer schriftelijk te verzoeken om spoed te maken met het ondertekenen van de notariële akte met betrekking tot de beheersoverdracht van de gemeentebossen aan Staatsbosbeheer.

3. Milieubeleidsplan.
Het college stemt in met de projectopzet en de inhuur van personeel van de MDRE conform het voorstel.