Besluitenlijst 20 juni 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 20 juni 2006


Aanwezig:
J.F.M. Gaillard, burgemeester
M.C.Starmans-Gelijns, wethouder
J.C.R,. Verschelling, wethouder
J.C.H. Overbeek, wethouder
A.J.M. van Etten, secretaris

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 juni 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Tire Scan
College neemt kennis van de Evaluatie implementatie TIRE – scan.

2. Mei circulatie 2006 gemeentefonds
College neemt kennis van de financiële gevolgen van de mei circulaire. De uitkomsten van de mei circulaire worden betrokken binnen het begrotingsdebat van het college op 27 juni as. in Best. De gevolgen van de mei circulaire worden schriftelijk voorgelegd aan de raadsleden zoals afgesproken in de commissie AZ van 7 juni jl.

3. Aanbestedingsreglement Werken 2005
In het kader van ons aanbestedingsbeleid, ingaan de 01-12-2005 het Aanbestedingsreglement Werken 2004 (ARW 2004) vervangen voor het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005).

4. Inkoopplan 2006 (BIZOB)
Inkoopplan 2006 conform voorstel van inkoopbureau vaststellen en voor uitvoering van 37 trajecten 2006 drie dagen inkoopondersteuning per week afnemen voor een totaal bedrag ad € 60.000,-- excl. BTW.

5. Rapportbevindingen jaarrekening 2005
Het college besluit:
1. in te stemmen met de reactie op het rapport van bevindingen behorende bij de
jaarrekening 2005;
2. het rapport van bevindingen behorende bij de jaarrekening 2005, alsmede de reactie van
het college, ter inzage te liggen voor de commissie Algemene Zaken


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Besluit opleggen last onder dwangsom
Geadviseerd wordt om een last onder dwangsom van € 5000,- ineens op te leggen om het illegaal geplaatste tuinhuis te laten verwijderen c.q. slopen dan wel te laten voldoen aan regelgeving geldende voor vergunningsvrije bouwwerken.

2. Burgerinitiatief Verlengde Gentiaanlaan
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de beantwoordingsbrief van RWS n.a.v. het verzoek tot het instellen van een 80 km/uur regime op de A50;
2. Af te zien van onderzoeken naar de geluidsbelastingen als gevolg van het huidige gebruik van de Gentiaanlaan;
3. Af te zien van fysieke maatregelen aan de Gentiaanlaan;
4. Instemmen met het verzenden van een brief aan indiener burgerinitiatief dhr. M.M. Polak.

3. Stuurgroep Sonniusdriehoek
Het college neemt het verslag van de stuurgroep Sonniusdriehoek van 31 mei 2006 voor kennisgeving aan.

4. Overdracht provinciale weg N620
Het college besluit de provincie Noord-Brabant mede te delen dat:
- ingestemd wordt met de door de provincie Noord-Brabant voorgestelde werkwijze om
een herinrichtings- en onderhoudsplan op te stellen dat als basis dient voor de besprekingen omtrent de overdracht van de weg;
- gelet op de voorziene woningbouwontwikkeling in de directe omgeving van de N620 er ons inziens voor 2010 geen sprake is van overdracht van de N620.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging lunchbijeenkomst Ondernemersvere. Ekkersrijt
Wethouder Verschelling en wethouder Overbeek wonen de lunchbijeenkomst van Ondernemingsvereniging Ekkersrijt op 20 juni 2006 bij.