Besluitenlijst 20 maart 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 20 maart 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 maart 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2. Bezwaarschrift.
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en
beroepschriften, een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De gebruiksvergunning voor het pand Ekkersrijt 1013, inclusief de daaraan verbonden gebruiksvoorschriften, blijft
ongewijzigd in stand.

3. Benchmark Publiekszaken.
Het college besluit om het klantwaarderingsonderzoek 2007 uit te voeren via
deelname aan de Benchmark Publiekszaken 2007.

4. Verordering Brandveiligheid en hulpverlening.
Het college stemt in met de conceptverordering Brandveiligheid en Hulpverlening en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

5. Kernwaarden bij de communicatie van onze organisatie.
Het college stemt in met bijgevoegd ontwerp-commissievoorstel Kernwaarden bij de
communicatie. In dit voorstel worden acht kernwaarden geformuleerd, die dienen als
uitgangspunt voor iedere vorm van communcatie bij de Gemeente Son en Breugel.

6. Meldingen op grond integriteitsregeling.
Het college neemt de meldingen 2006 op grond van de integriteitsregeling voor kennisgeving aan en legt deze vertrouwelijk ter inzage voor de commissie algemene zaken (bij de
commissiegriffier)

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Herstel dak woonhuisgedeelte Vestzaktheater.
Het college besluit om € 25.000,- beschikbaar te stellen voor het herstel van de
dakbedekking van het woonhuisgedeelte van het Vestzaktheater. De kapitaallasten van dit krediet voor 2007 worden ten laste gebracht van de post onvoorzien 2007. De kapitaallasten in meerjarenperspectief worden opgenomen in de Kadernota.
Verder besluit het college om deze werkzaamheden gelijktijdig aan te besteden met de
overige onderhoudswerkzaamheden aan het Vestzaktheater die, behoudens instemming van de gemeenteraad, binnenkort zullen worden verricht. (Raad zal ter vergadering over deze toevoeging aan de aanbesteding door de portefeuillehouder worden geïnformeerd.)

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Algemene uitkering 2006.
Het college neemt kennis van de aanvullende eenmalige middelen VSO / ZMLK
€ 70.000,00 en stemt in met het voorstel deze middelen conform gemeentelijk beleid vrij te laten vallen binnen rekeningsresultaat 2006.

2. Oude debiteuren afboeken.
Het college besluit de voorgelegde oninbare vorderingen tot een totaal van € 91.821,39
af te boeken ten laste van de voorziening dubieuze debiteuren en te verwerken in de
jaarrekening 2006.

3. Jaarrekening – Kredieten ouder dan 2 jaar.
Het college stemt in met het voorstel om de voorgelegde kredieten ouder dan 2 jaar –
die voorkomen op het bij dit voorstel gevoegde overzicht – voor de duur van één jaar te handhaven.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bezwaarschriften.
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en
beroepschriften, de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. De bouwvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Satijnvlinderlaan blijft
ongewijzigd in stand.

2. Uitbreiding begraafplaats Breugel.
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek om de begraafplaats aan de Beemdstraat te Breugel uit te breiden.

3. Afsluiten exploitatie bestemmingsplan ’t Klooster.
Burgemeester en wethouders besluiten de exploitatie van het bestemmingsplan ’t Klooster af te sluiten, met dien verstande dat het (resterend) saldo ad € 25.000,00 ten gunste wordt
gebracht van de algemene dienst.

4. Verzoek bouw woningen aan de Van den Elsenstraat 58.
Het college besluit met een positieve houding de mogelijkheden van nieuwbouwwoningen op de locatie V.d.Elzenstraat 58, mee te nemen in een bredere beoordeling van het gebied kernrandzone Breugel-zuid.

5. Ingekomen planschadeclaim, Hendrik Veenemanstraat te Son.
Het college besluit de ingekomen planschadeclaim ter advisering voor te leggen aan
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ).

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Brainport Regioconferentie.
De burgemeester en wethouder Overbeek wonen de Brainport Regioconferentie bij.
Datum/tijd: donderdag 12 april 2007, 14.30 – 18.30 uur
Locatie: Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven

2. Uitnodiging provinciaal symposium Europese Structuurfondsen.
Het college woont het provinciaal symposium Europese Structuurfondsen
(2007-2013) op dinsdagmiddag 17 april 2007 niet bij.

3. Uitnodiging lunchbijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt.
Het college is verhinderd, en woont de lunchbijeenkomst van Ondernemersvereniging
Ekkersrijt op dinsdag 3 april 2007 niet bij.

4. Uitnodiging afscheidsreceptie gedeputeerde Janse de Jonge.
Het college is verhinderd, en woont de afscheidsreceptie van gedeputeerde
Janse de Jonge op donderdag 12 april 2007 niet bij.