Besluitenlijst 20 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester Notulen B&W-vergadering d.d. 13 mei 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig concept- notulen. 2. Inpassing functionele schaal. Het college stemt in met voorgestelde inpassing van mevr. C. Span in de functionele schaal per 1 april 2003. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Vrijstellingsprocedure art. 19 WRO schetsplan Huize De Vloed. Het college besluit de raad voor te stellen de bevoegdheid tot het nemen van besluiten tot verlenen van vrijstelling te delegeren. Wordt geagendeerd voor commissie GZ en (als ingekomen stuk) voor commissie BZ, waarbij dhr. Muurling wordt uitgenodigd. 2. Jaarrekening en jaarverslag 2002. Het college stelt aan de raad voor over te gaan tot vaststelling van de jaarrekening over het jaar 2002. 3. Raadsvoorstel kavels H. Veenemanstraat. Het college adviseert de raad in te stemmen met uitwerking op basis van de reactie van Dorpsbelang (gebaseerd op het huidige plan/bestaande verkaveling/bestaande bouwmassa/parkeren ondergronds/22 kavels) op het burgerinitiatief 4. Verlegging kabels en leidingen in plangebied Kloppend Hart. Het college besluit om KPN en UPC d.m.v. bijgevoegde brieven te verzoeken voor eigen rekening een aantal werkzaamheden uit te voeren t.b.v. de herinrichting van de openbare ruimte en de realisering van enkele nieuwbouwprojecten. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. JPP 2002-2003. Het college besluit subsidie te verlenen voor de inzet van JPP in 2003. Eveneens wordt het subsidie JPP 2002 vastgesteld. 2. Mandaten inzake Algemene bijstandwet. Het college besluit de raad om toestemming te vragen voor het verlenen van mandaat aan een ambtenaar voor het nemen van besluiten inzake de verlening van bijstand. Dit verzoek wordt geagendeerd voor de commissie AZ van 4 juni a.s. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Ontruiming volkstuinencomplex Dommeldal. Het college besluit het gebruik van het volkstuinencomplex definitief te beëindigen, zoals altijd aan de gebruikers is aangegeven. De beheerscommissie zal nogmaals schriftelijk hierover worden geïnformeerd. 2. Plan van aanpak oplossing woonwagenproblematiek. Het college besluit in te stemmen met het plan van aanpak voor de oplossing van de woonwagen(huisvestings)problematiek en dit voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken. 3. Haalbaarheidsonderzoek gebied Sonniusdriehoek. Besloten wordt af te zien van samenwerking met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Uitgangspunt blijft de ontwikkeling van het gebied Sonniusdriehoek als parkbos in combinatie met woningbouw. Daartoe wordt het plan van H+N+S (model park) nader uitgewerkt.