Besluitenlijst 20 september

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 20 september 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 13 september 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Prioriteiten politie 2006.
Het college stemt in met het ontwerpcommissievoorstel over de door de gemeente gewenste prioriteiten van de politie in 2006.

3. Bestuurlijke planning 4e kwartaal 2005/2006.
De bestuurlijke planning voor commissies en raad vanaf 4e kwartaal 2005 wordt vastgesteld en ter kennisneming voorgelegd aan de commissies.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Aanvraag om bouwvergunning/verzoek om vrijstelling voor de bouw van commerciële ruimten, 12 appartementen en een parkeerkelder op de hoek Boslaan - Nieuwstraat.
Het college besluit om de procedure ex artikel 19 lid 2 WRO op te starten en het plan gedurende een periode van 4 weken ter inzage te leggen.

2. Directieverblijf en opslagloods A50.
Het college besluit betrokkene een waarschuwing bestuursdwang te geven met een begunstigingstermijn tot 1 december 2005.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Huisvestingsprogramma en -overzicht 2006 voorzieningen onderwijs.
Het college stemt in met het ontwerp-raadsvoorstel en legt dit ter advisering en besluitvorming voor aan de commissie BZ en de gemeenteraad.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Ontwerpbestemmingsplan 'Bosgebied West, reparatieherziening Golfbaan'.
Het college stemt in met het conceptraadsvoorstel met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan "Bosgebied West, reparatieherziening Golfbaan".


2. Bestuursovereenkomst milieuwethandhaving 2005.
Burgemeester en Wethouders besluiten:
 de Bestuursovereenkomst Milieuwethandhaving Noord-Brabant met Strafrechtelijk complement voor de duur van twee jaar aan te gaan;
 de gemeenteraad van dit besluit in kennis te stellen;
 de portefeuillehouder (milieu)handhaving af te vaardigen en voor zover aan de orde te machtigen tot het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst op 23 september 2005 om 12.00 uur op het provinciehuis te 's Hertogenbosch.

3. Milieubeleidsplan 2006-2009.
Het college:
- stemt in met de inhoud van het milieubeleidsplan 2006-2009;
- legt het milieubeleidsplan en bijbehorende oplegnotitie ter bespreking voor aan de commissie grondgebiedzaken in haar vergadering van 3 oktober 2005;
- legt het milieubeleidsplan ter vaststelling voor aan de raad in haar vergadering van 27 oktober 2005.

4. Milieujaarprogramma 2006.
Het college:
- stemt in met de inhoud van het milieujaarprogramma;
- legt het milieujaarprogramma 2006 ter bespreking voor aan de commissie grondgebiedzaken in haar vergadering van 5 september 2005;
- legt het milieujaarprogramma ter vaststelling voor aan de raad in haar vergadering van 29 september 2005.

5. Versoepeling kapverbod.
Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-raadsvoorstel (inclusief bijlagen) en het te agenderen voor de Commissie Grondgebiedzaken op 3 oktober 2005.

6. Gesprek Gilde.
Het college wordt op de hoogte gebracht van de vervolgafspraak met het
St. Catharinagilde op 21 september a.s. en stelt hiervoor een aantal kaders vast.

7. Aanleg skatebaan.
Het college van burgemeester en wethouders besluit gebruik te maken van het gebaar van bezwaarmaker om een overeenkomst met hem te sluiten waarin expliciet de termijn vermeld is wanneer het skatepleintje wordt verwijderd. Dit met gelijktijdige intrekking van zijn bezwaarschrift.