Besluitenlijst 21 augustus 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 21 augustus 2007

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst, na onderstaande aanvulling, vast overeenkomstig de concepten.
Aan de openbare besluitenlijst wordt toegevoegd:
Portefeuille M.C. Starmans-Geleijns
5. Kleinschalige renovatie Braecklant.
Het college besluit:
1. In te stemmen met een kleinschalige renovatie van Braecklant;
2. Van de geraamde kosten ad. € 34.155,-- een bedrag van € 25.288,-- voor rekening te nemen van de gemeente;
3. De structurele lasten daarvan te verwerken in de meerjarenbegroting 2008 – 2011 en de nog niet gedekte lasten voor 2007 (€ 982,--) te dekken uit het budget onderhoudskosten gebouwen.

2. Onderzoek ex. Art. 213a Gemeentewet.
Het college legt de bevindingen van het onderzoek naar verlening en handhaving van evenementenvergunningen ter kennisname voor aan de raad. Het college stemt in met de voor-gestelde maatregelen over het verbeteren van de evenementenvergunningverlening.

3. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad 2007.
Het college neemt kennis van het ontwerp Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2007, dat dient ter vervanging van het huidige reglement.
Het ontwerp wordt besproken in de commissie AZ van 5 september a.s. en in de gemeenteraad van 27 september a.s.

4. Bestuursrapportage voortgang I&A-plan 2005-2008.
Het college besluit:
- Kennis te nemen van de bestuursrapportage over de uitvoering van het I&A-werkplan 2005-2008 (per 2007);
- akkoord te gaan met deze vorm van bestuursrapportage;
- de bestuursrapportage voor te leggen aan de Commissie AZ.

5. Bestuurlijke planning 2007/2008.
Het college stemt in met de geactualiseerde bestuurlijke planning 2007/2008 en laat deze agenderen voor de septembervergadering van de commissies.

6. Verordening op de raadscommissies 2007.
Het college neemt kennis van de ontwerp Verordening op de raadscommissies 2007, die dient ter vervanging van de huidige Verordening op de raadscommissies 2002.
Het ontwerp wordt besproken in de commissie algemene zaken van 5 september a.s. en in de gemeenteraad van 27 september a.s.

7. Advies rekenkamercommissie postafhandeling.
Het college neemt kennis van de rapportage postafhandeling van de rekenkamercommissie en besluit deze inclusief het daarin verwerkte college standpunt aan te bieden aan de commissie AZ van 5 september 2007. Een en ander conform ontwerp-raadsvoorstel.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Stand van zaken fusie Stichting Welzijn – BWI.
Het college neemt kennis van de stand van zaken van het fusieproces van de Stichting Welzijn en de BWI Geldrop-Mierlo/Nuenen.

2. Jaarverslag leerplicht 2006-2007.
Het college besluit het jaarverslag leerplicht 2006-2007 voor te leggen aan de gemeenteraad

3. Huisvesting Middelbaar Onderwijs in Son en Breugel.
Het college besluit:
- het verslag van het gesprek met het Stedelijk College (SSCE) vast te stellen;
- in te stemmen met het voortzetten van oriënterende gesprekken met het SSCE.

4. Oase.
A. Aan de raad wordt voorgesteld:
1. in te stemmen met de conclusie van het college dat geen uitvoering gegeven kan
worden aan het raadsbesluit van mei 2005;
2. de voor de verbouwing c.q. aanpassing gereserveerde middelen (€ 250.000,--) beschikbaar te houden voor jeugd- en jongerenactiviteiten elders in onze gemeente;
3. in te stemmen met het voornemen van het college om verder te gaan –in samenspraak met Oase en andere betrokken partijen- om te komen tot een nieuwe jeugd- en jongerenaccommodatie, waarbij de eigen identiteit van Oase wordt behouden.
B. Indien de gemeenteraad hiermee instemt geeft het college –als consequentie van bovengenoemd raadsbesluit– de afdeling R&W opdracht om de procedure tot intrekking van de bouwvergunning van Oase op te starten.
C. Het college stemt in met de communicatieopzet (inclusief brief aan omwonenden en
persbericht).


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Weigering bouwvergunning.
Het college besluit de aanvraag voor de bouwvergunning voor het oprichten van een appartementsgebouw op het perceel Willemstraat 3 te weigeren.

2. Evaluatie proefafsluiting Eind.
Het college besluit om:
- kennis te nemen van de evaluatie proefafsluiting Eind;
- in te stemmen met het honoreren van het verzoek uit het ‘Burgerinitiatief Verkeers-drukte Veerstraat’ en daartoe het voornemen vast te stellen tot definitieve afsluiting van het Eind (oostzijde) en reconstructie van de aansluiting Van den Elsenstraat – Sterrenbeeldlaan – Eind (aanvullend op burgerinitiatief);
- de commissie grondgebiedzaken (september 2007) van de uitkomsten van de evaluatie en het voornemen op de hoogte te stellen;
- opdracht te verstrekken tot het ontwikkelen van een inrichtingstekening voor:
o de reconstructie van de aansluiting Van den Elsenstraat – Sterrenbeeldlaan – Eind; en
o de afsluiting van de weg Eind (uitgangspunt afsluiting passeerbaar voor land-bouwvoertuigen en hulpdiensten).

3. Aanpassing Meerjarenontwikkelingsprogramma 2005-2009 (ISV-2).
• Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van aanpassingen Meerjarenontwikkelingsprogramma gemeente Son en Breugel (2005-2009), versie mei 2007 in verband met beleidsregel ISV-2;
• Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van het aangepast MOP, versie mei 2007 en dit vast te stellen.

4. Elfde en twaalfde wijziging bouwverordening 1992.
Het college:
1. stemt in met het conceptraadsvoorstel inzake de elfde en twaalfde wijziging van de bouwverordening 1992 en besluit deze te agenderen voor de vergadering van de commissie grondgebiedzaken van 3 september 2007 en de raadsvergadering van 27 september 2007, en
2. besluit, onder voorwaarde dat de raad de elfde en twaalfde wijziging vaststelt, de bevoegdheid tot het beoordelen of licht-vergunningplichtige bouwwerken niet in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand te mandateren aan de directie (die desgewenst de mogelijkheid tot submandaat kan benutten).

5. Tijdelijke vrijstelling De Vloed.
Het college besluit:
1. met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een peri-ode van vijf jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Kom Breugel 2000 ten behoeve van het realiseren van tijdelijke huisvesting voor de bewoners van bejaardenverzorgingstehuis De Vloed ter plaatse van de voormalige timmerfabriek Van Eck aan de Veerstraat 19 te Breugel;
2. hiertoe de wettelijk voorgeschreven procedure op te starten en de aanvragen met bijbehorende stukken vanaf 23 augustus 2007 voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

6. Zuidontsluiting Breugel.
Het college besluit in te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel inzake de Zuidontsluiting en het raadsvoorstel voor te leggen aan de commissie grondgebiedzaken op 3 september 2007.

7. Ontwerp-raadsvoorstel planschade A50 (1) en (2).
De voorstellen worden door het college vastgesteld.

8. Nieuwbouw bibliotheek Kerkplein.
Het college stelt het raadsvoorstel vast en legt dit ter besluitvorming voor aan de commissie BZ en de raad.
Wethouder Overbeek zal het besluit tijdens het persgesprek van 23 augustus a.s. toelichten.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging golftoernooi ‘Ekkersrijt Open’.
Het college is verhinderd tijdens het golftoernooi ‘Ekkersrijt Open’’, georganiseerd door
Ondernemersvereniging Ekkersrijt.

2. Uitnodiging Wabo-bijeenkomst SRE.
Het college woont de Wabo-bijeenkomst (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) op
15 oktober a.s. bij.