Besluitenlijst 21 december 2012

Portefeuille: burgemeester
 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 december 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

Portefeuille J.P. Frenken
 

1. Aanpassing gemeentelijk minimabeleid.

Het college neemt de volgende besluiten over het gemeentelijk minimabeleid:

 1. daar waar mogelijk wordt de uitvoeringspraktijk van de bijzondere bijstand versoberd;
 2. de gemeenteraad wordt een nieuwe verordening Gemeentelijk Sociaal Fonds (GSF) voorgelegd waarin het college de mogelijkheid krijgt het beleid te versoberen;
 3. in een beleidsregel wordt vastgelegd dat vanuit het GSF uitsluitend kosten worden vergoed die betrekking hebben op het stimuleren van de maatschappelijke deelname van kinderen (tot 18 jaar).
 4. het college neemt kennis van de reactie van het Clip.

2. Diverse besluiten m.b.t. nieuwbouw scholen.

Het college besluit:

 1. de m2 voor de nieuwbouw van De Stokland aan te passen naar aanleiding van de leerlingtelling van 1 oktober 2012 van 1568 m2 naar 1674 m2;
 2. het toekennen van de middelen voor 1e inrichting en onderwijsleerpakket voor de uitbreiding van De Stokland (€ 13.686,72);
 3. de nieuwbouw voor de Stokland te realiseren op het zuidelijk deel van het huidige perceel.
 4. het normbedrag voor de nieuwbouw van nieuw te bouwen scholen te verhogen in lijn met de eisen van het dit jaar aangepast Bouwbesluit. Omdat de normvergoeding niet toereikend is om luchtkwaliteit klasse B Frisse scholen te realiseren wordt voorgesteld om de middelen hiervoor toe te voegen aan het toegekende normbedrag.
 5. dat als de kinderopvangvoorzieningen niet zelf kunnen investeren, de gemeente investeert in de bouwkosten van maximaal 2 lokalen per opvangvorm (KDV en BSO). Dit bedrag zal middels een kostendekkend/commerciële huur terugvloeien naar de gemeente;
 6. het toegekende normbedrag aan te passen van 19 naar 21% BTW;
 7. in te stemmen met bijgevoegd commissie voorstel en dit ter kennisname aan te bieden aan de commissie Burgerzaken

 3. Verkoop groenstrook.

Het college besluit een momenteel gehuurde groenstrook te verkopen tegen 30% van de bouwgrondprijs.

Ingekomen stukken
 

1. Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting /concert gemeente Nuenen 2013.

De burgemeester en wethouder Frenken wonen de nieuwjaarsontmoeting /concert  van de gemeente Nuenen op 2 januari 2013 bij.

2. Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting provincie Noord-Brabant

De burgemeester woont de Nieuwjaarsontmoeting van de provincie Noord-Brabant op 10 januari 2013 bij.