Besluitenlijst 21 februari 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 21 februari 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 14 februari 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Brandmeldinstallaties Kinderdagverblijven.
Het college stemt in met de overgangsregeling voor kinderdagverblijven die met de aanscherping van de regelgeving een brandmeldinstallatie met rechtstreekse doormelding naar de brandweer moeten installeren.

3. Aanbieding concernplan en afdelingsplannen 2006.
College neemt kennis van de afdelingsplannen 2006.

4. Wijzigingen CAR-UWO.
Besloten wordt tot aanpassing van de CAR-UWO conform de aanbevelingen van het LOGA in de circulaires van 7 december 2005, nr. Lbr.05/129 en 8 februari 2006, Lbr.05/124.

5. Opdrachtverlening beveiligingsproject Ekkersrijt.
Het college besluit opdracht te verlenen aan:
1. Arcadis ten behoeve van begeleiding werkzaamheden groen en verlichting ad € 2.000,-- excl. omzetbelasting;
2. Ploegmakers Cultuurtechniek BV voor groenwerkzaamheden ad € 20.117,-- excl. omzet-belasting;
3. Heijmans Technische Infra BV voor verlichtingswerkzaamheden ad € 8.150,50 excl. btw voor CCTV, € 12.854,80 excl. btw voor uitbreiding openbare verlichting en € 9.575,-- excl. btw voor kosten Essent.
4. Stork Worksphere inzake toegangsbeheersing voor de locaties i, j en k ad € 9.210,-- excl. omzetbelasting, voor de locaties b2, f2 en g2 ad € 10.502,-- excl. omzetbelasting.
5. Shibby projects inzake een mailing applicatie ad € 2520,-- excl. omzetbelasting.

6. Brief inzake Bestuurscommissie Stedelijk Gebied.
Het college besluit in te stemmen met de ontwerpbrief als reactie op de brief van betrokkene inzake de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied.

7. Raadsvergadering d.d. 22 februari 2006.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 22 februari 2006 zijn gea-gendeerd.Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Beslissing op bezwaar vervoersvoorziening WVG.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkene gegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot omzetting van de financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten blijft in stand onder aanvulling van de motivering.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Inzameling diverse soorten huishoudelijk afval 2006.
Het college stemt in met het aanwijzen van de voorgestelde instanties voor de inzameling van diverse soorten huishoudelijk afval in 2006.

2. Europese aanbesteding facilitaire afvaltaken: de programma's van eisen
Milieustraten en PGK (papier, glas en klein gevaarlijk afval).
Het college:
1. Stemt in met de programma's van eisen voor de milieustraten en voor het papier, glas en het klein gevaarlijk afval en daarmee met de voorgestane wijze van aanbesteding van de-ze facilitaire afvaltaken;
2. Mandateert de met dit dossier belaste portefeuillehouder om eventuele optimalisaties en verfijningen van de programma's rechtstreeks kort te sluiten met de leiding van het project Europese aanbesteding:
3. Stelt het SRE conform conceptbrief van de door haar onder punt 1 en punt 2 genoemde besluiten op de hoogte.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bijwonen Regionale Zwemkampioenschappen en Dutch Open Swim
Cup 2006.
Wethouder Overbeek brengt, op uitnodiging van wethouder mw. Drs. G.M. Mittendorff van de gemeente Eindhoven, een bezoek aan het Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, waar de Dutch Open Swim Cup en de Regionale Zwemkampioenschappen voor basisscholen plaatsvinden. Tevens verzorgt hij de prijsuitreiking, indien een zwemmer uit Son en Breugel wint.
Datum/tijd: zondag 23 april 2006, van 14.30 tot 19.00 uur.
Locatie: Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep.