Besluitenlijst 21 januari

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2003.
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 14 januari 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Herontwikkeling HIVA-terrein. Het college besluit ermee in te stemmen, dat op basis van de maquette de plannen voor de herontwikkeling van het HIVA-terrein verder uitgewerkt worden. 2. Verslag/afsprakenlijst stuurgroep Kloppend Hart d.d. 18.12.2002/06.01.2003. Het college neemt het verslag en afsprakenlijst van de stuurgroep Kloppend Hart d.d.18.12.2002/06.01.2003 voor kennisgeving aan. 3. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking d.d.14 januari 2003 wordt voor kennisgeving aangenomen. 4. Ondertekening intentieverklaring BERZOB. Het college neemt kennis van de ondertekening van de intentieverklaring BERZOB op 18 december 2002. 5. Aanvraag om bouwvergunning voor de plaatsing van brandstoftanks en waterzuiveringsputten op perceel Eindhovenseweg. Het college besluit om de raad te verzoeken een voorbereidingsbesluit te nemen voor het op de kaart aangegeven gebied. Nadat dit voorbereidingsbesluit is genomen start het college de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO op. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. "Sonse Bokken en Breugelse Boeren". Het college heeft besloten om voor het nog samen te stellen boekje "Sonse Bokken en Breugelse Boeren" deel II, een incidentele subsidie toe te kennen van € 1.000,- en van dit boekje 15 exemplaren aan te schaffen. 2. Subsidie Jeugdgezondheidszorg. Het college besluit om aan de Thuiszorg Kempenstreek voor het jaar 2003 € 158.765,- subsidie beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. De benodigde financiële zullen door de raad worden beschikbaar gesteld via de eerste Marap/Berap 2003. Verder besluit het college om, vooruitlopend op de eerste Marap/Berap, het eerste subsidie-voorschot 2003 aan de Thuiszorg uit te betalen Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Stand van zaken bestemmingsplan "Bosgebied West ".  De raad wordt voorgesteld te besluiten dat het initiatief van de golfclub niet MER-plichtig is. Tevens zal raad worden voorgesteld er mee in te stemmen dat tot bestemmingsplan- reparatie wordt overgegaan;  Het concept-raadsvoorstel wordt conform vastgesteld Wethouder Bergmans neemt bij dit collegebesluit een minderheidsstandpunt in. 2. Verslag gesprek golfclub d.d. 8 januari 2003. Het college neemt kennis van het verslag van het gesprek van 8 januari 2003 met de golf-club Son. 3. Gebruiksvergunningen. Het college besluit om met het oog op de brandveiligheid in enige gemeentelijke gebouwen, € 43.145,- beschikbaar te stellen voor het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve "nader aan te wijzen bestemmingen". Het college zal de commissie Grondgebiedzaken verzoeken in te stemmen met dit besluit.