Besluitenlijst 21 juli 2006

Openbare besluitenlijst de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 21 juli 2006

BESLUITEN:

1. Zienswijzen tegen vrijstellingsbesluit ex artikel 19, lid 2 WRO.
Het college besluit:

- in te stemmen met de beoordeling van de ingediende zienswijzen; (één indiener van een zienswijze is niet ontvankelijk, de overige zienswijzen geven geen aanleiding om van de gevraagde vrijstelling af te zien)

- aan de Minister van Verkeer en Waterstaat vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen ten behoeve van de reconstructie van de A50-A58 voor zover het niet bouwvergunningsplichtige activiteiten betreft en voor zover deze reconstructie in strijd is met de bestemmingsplannen "Industrieterrein Ekkersrijt", "Ekkersriit West", "A50, omlegging Son"en "A50, omlegging Son, herziening 1999";

- de overwegingen met betrekking tot de zienswijzen in het vrijstellingsbesluit op te nemen.