Besluitenlijst 21 juni

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 21 juni 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 14 juni 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Actualisering bestuurlijke planning (juli 2005).
Het college voegt aan de geactualiseerde planningsoverzichten het volgende toe:
 BZ/juli: verslag uitvoering WWB
 GZ/juli: Vroonhoven
Vervolgens besluit het college de gecompleteerde overzichten ter kennisneming voor te leggen aan de commissies.

3. Wijziging vergoedingsregeling beschikbaarheiddiensten.
Het college stelt de nieuwe vergoedingsregeling beschikbaarheiddienst vast met terugwerkende kracht tot 1 november 2004.

4. Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.
Het college benoemt mevr. C.R.M. Foolen tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor het voltrekken van het huwelijk van mevr. J.A. Bloemsma en R. Skippon.

5. Vervolgaanpak knelpunten organisatie.
1. College besluit in te stemmen met de notitie "vervolgaanpak van knelpunten in de organisatie van de gemeente Son en Breugel.
2. College neemt op basis daarvan ten behoeve van het adviesrecht van de ondernemingsraad voorgenomen besluiten:
a. In de organisatiestructuur het taakveld brandweer te plaatsen onder de afdeling Groen en Beheer;
b. In de organisatiestructuur het taakveld interne beveiliging te plaatsen onder Mensen en Geld;
c. In de organisatiestructuur het taakveld economische zaken te plaatsen onder de afdeling Mensen en Geld.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Mei-circulaire 2005.
College neemt kennis van de inhoud en de financiële gevolgen van de meicirculaire 2005. De aanvullende bijdrage 2005 zal worden toegevoegd aan de algemene reserve flexibel. De gevolgen voor de uitkeringsjaren 2006 - 2009 worden betrokken binnen de verdere begrotingsbehandeling in het algemeen en de B&W-sessie in Best (29 juni as.) in het bijzonder.

2. Zuidontsluiting Breugel.
Het college besluit om de informatie over de stand van zaken zuidontsluiting aan de com-missie GZ van 4 juli 2005 voor te leggen.

3. Vroonhoven.
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. De randvoorwaarden vast te stellen voor de hernieuwde inrichting van het gebied pastorietuin en omgeving.
2. Voor dit gebied in de toekomst de naam Vroonhoven te hanteren
3. Een krediet van € 175.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisering van Vroonhoven binnen de voorgestelde randvoorwaarden.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Verantwoording rijksmiddelen 2004, herstructurering bibliotheekwerk.
Het college stemt in met de verantwoording van de inzet rijksmiddelen 2004 t.b.v. de herstructurering bibliotheekwerk.

2. Financiële stukken WSD.
Het college gaat akkoord met het jaarverslag 2004 van de WSD-groep, de begroting 2006 en de financiële Meerjarenraming 2007-2009, met uitzondering van de voorgestelde verhoging van het weerstandsvermogen.

3. Verslag over de uitvoering WWB en Ioaw/Ioaz/Bbz 2004.
Het college besluit akkoord te gaan met de verslagen over de uitvoering WWB en Ioaw, Ioaz en Bbz 2004.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Akoestisch onderzoek bij "Oase".
Burgemeester en Wethouders nemen kennis van de resultaten van het akoestisch onderzoek dat is verricht bij jongerencentrum "Oase" in Son en besluiten Oase te houden aan de voorschriften behorend bij het "Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer" en een procedure op te starten tot het opleggen van een nadere eis tot het installeren van een geluidsbegrenzer.

2. Beheer en onderhoud rotondes.
Het college gaat akkoord met het plan van aanpak overdracht beheer en onderhoud rotondes.

3. Onderhoud Emmastraat.
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de bewoners Emmastraat om hun straat te reconstrueren.