Besluitenlijst 21 maart 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 21 maart 2006

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 14 maart 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Overdracht taken regionale brandweer i.v.m. de vorming van de Veiligheidsregio.
Het college besluit:
1. onder voorbehoud van instemming van de OR in principe in te stemmen met de verdeling van taken volgens het in het voorstel gegeven model;
2. de regionale brandweer de voorgestelde taakverdeling mee te delen;
3. het gemeentebestuur van Nuenen van uw standpunt op de hoogte te stellen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Controleprotocol jaarrekening 2005.
Het college besluit het controleprotocol voor de jaarrekening 2005 inclusief normenkader ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad en stelt voor de bevoegdheid tot bijstelling van het normenkader te delegeren aan het college.

2. Bezwaar tegen bouwvergunning Amerikalaan.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en broepschriften wordt een bezwaarschrift door het college ongegrond verklaard. De bestreden bouwvergunning voor het ver-groten van een woning blijft ongewijzigd in stand.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. WWB wijziging Afstemmingsverordening.
Het college stemt in met het ontwerp-raadsvoorstel tot vaststelling van de “Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2006" en intrekking van de “Afstemmingsverordening WWB".

2. Suwi Beveiligingsplan.
Het college stelt het beveiligingsplan naar aanleiding van de Wet structuur uitvoering werk en inkomen (Suwi) vast.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Uitbesteding toezichts- en controletaken milieu.
Het college stemt in met het uitbesteden van de reguliere toezichtstaken op het gebied van milieu aan de Milieudienst Regio Eindhoven voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2006.