Besluitenlijst 21 november 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 21 november 2006


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 november 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Zicht op resultaten.
Het college neemt de rapportage 'zicht op resultaten 2' voor kennisgeving aan en legt deze ter informatie voor aan de commissie Algemene Zaken.

3. Reglement Burgerlijke stand.
Het college stelt het herziene reglement burgerlijke stand vast. Het college legt het reglement ter informatie voor aan de commissie Algemene Zaken.

4. Beoordeling uitgaven 2005 raadsfracties op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning.
Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel "Beoordeling uitgaven 2005 raadsfracties op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning".

5. Vergadering bestuurscommissie Stedelijk Gebied op 23 november 2006.
Het college bespreekt de agenda voor de vergadering van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied d.d. 23 november 2006

6. Kermis 2007.
Het college besluit om vergunning te verlenen voor de kermis in het centrum van Son in de periode van 15 tot en met 19 juni 2007.

7. Kwaliteitshandvest gemeente Son en Breugel.
Het college stelt het kwaliteitshandvest vast waarin de servicenormen van de Gemeente Son en Breugel zijn verwoord. Het wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Algemene Zaken.

8. Koopzondagen 2007.
Het college wijst de data aan voor de koopzondagen in 2007.

9. Aanvaarding propositie EGEM-i inzake BAG (Basis Administratie Gebouwen en
Adressen).
Het college besluit het propositie voorstel van EGEM-i (o.a. een EGEM-bijdrage van
€ 25.000,--) te aanvaarden inclusief de gestelde randvoorwaarden

10. Plan van aanpak communicatiekader kernwaarden.
Het college gaat akkoord met het door Michiel Krom Consultancy voorgestelde plan van aanpak om te komen tot een document met daarin verwoord de kernwaarden, die de gemeente hanteert bij communicatie en communicatiebeleid en besluit de opdracht te verstrekken aan M. Krom Consultancy.


11. Toekenning Vrijwilligerspenning.
Het college neemt een principebesluit over toekenning van de Vrijwilligerspenning, uit te reiken rond nieuwjaar, en zal dit in een besloten gedeelte van de raadscommissie Algemene Zaken met die commissie bespreken.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Bezwaarschrift.
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, een bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
De gevraagde elektrische rolstoel wordt niet toegekend.

2. Raadsvoorstel Oase.
Het college stemt in met het raadsvoorstel inzake de huisvesting van Oase

3. Evaluatie 2e jongerenwerker Stichting Welzijn Dommel-Beerze.
Het college besluit om de beschikbare middelen voor 2007 in te zetten voor de subsidiëring van een 2e jongerenwerker.
Het college spreekt de intentie uit om in de Kadernota 2008-2011 deze middelen structureel op te nemen om op die manier het dienstverband van de 2e jongerenwerker van de Stichting Welzijn structureel in te bedden.

4. Beheerplan wegen 2007-2010.
Het college stemt ermee in om de commissie Grondgebiedzaken meer inzicht te verstrekken
omtrent het onderhoudsbeleid voor wegen en agendeert de ontwerp-mededeling wegbeheer 2007-2010 voor de vergadering van de commissie op 4 december aanstaande.

5. Zienswijzen ontwerpbesluit tot bestendiging voorkeursrecht Sonniusdriehoek.
Het college besluit:
1. In te stemmen met beoordeling van de kenbaar gemaakte zienswijzen;
2. De gemeenteraad voor te stellen, om met inachtneming van de beoordeling van de zienswijzen, het gevestigde voorkeursrecht ingevolge artikel 2, vierde lid, van de Wet voorkeursrecht gemeenten met één jaar te bestendigen tot en met 19 december 2007.

6. Huisvestingsprogramma en - overzicht 2007 voorzieningen onderwijs.
Het college besluit om in 2007 een bedrag van € 470.857,-- te bestemmen voor onderhoud van schoolgebouwen en voor- en naschoolse voorzieningen en dit voorstel voor te leggen aan de commissie Burgerzaken en de raad van december..

7. Afsluiten exploitatie 't Zand.
Burgemeester en wethouders besluiten het concept-raadsvoorstel vast te stellen, met dien verstande dat wethouder Overbeek portefeuillehouder voor dit onderwerp is en het stuk wordt voorgelegd aan de commissie Grondgebiedzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Inspraakreglement Platform Burgerparticipatie Wmo.
Het college stelt het inspraakreglement van het Platform Burgerparticipatie Wmo vast.
Reglement gaat ter kennisname naar commissie Burgerzaken.

2. Aandeelhoudersvergadering Brabant Water.
Het college besluit de extra vergadering van Aandeelhouders van Brabant Water N.V. op 30 november 2006 bij te wonen, vertegenwoordigd door wethouder Verschelling.

3. Externe opdracht vergelijking sporthalvarianten.
College stemt in met de geformuleerde opdracht voor het vergelijkend onderzoek naar de sporthalvarianten.

4. Chronologisch overzicht van besluiten en financiën inzake dossier nieuwbouw
sporthal.
College neemt kennis van het overzicht.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Revisie uurwerk Oude Kerktoren.
Het college besluit om een bedrag van € 21.500,-- incl. 19% BTW ter beschikking te stellen ten behoeve van de renovatie van het uurwerk van de oude kerktoren aan het kerkplein.

2. Beslissing op bezwaar.
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en
beroepschriften, een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De bouwvergunning voor een veranda aan de achterzijde van een woning blijft ongewijzigd in stand.

3. Toezeggingen commissie GZ 6 november 2006.
Het college neemt kennis van de besluiten en toezegging die gedaan zijn in de
vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 6 november 2006.

4. Uitbesteding toezichts- en controletaken milieu.
Het college stemt in met het uitbesteden van de reguliere toezichtstaken op het
gebied van milieu aan de Milieudienst Regio Eindhoven voor de periode vanaf heden tot
1 januari 2008.

5. Bezwaarschriften tegen voorbereidingsbesluit Sonniusdriehoek.
Het college besluit het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften inzake de bezwaarschriften tegen het voorbereidingsbesluit Sonniusdriehoek door te geleiden naar de commissie Grondgebiedzaken.

6. Verslag Stuurgroep Sonniusdriehoek van 2 november 2006.
Het college neemt het verslag van de Stuurgroep Sonniusdriehoek van voor kennisgeving aan.

7. Luierinzameling.
Het college besluit om:
 kennis te nemen van de evaluatie
 de gescheiden luierinzameling voor de duur van 4 jaar voort te zetten


Ingekomen stuk

1. Uitnodiging Cd-presentatie Paulus Schäfer Gipsy Band.
Het college is wegens raadsvergadering die avond, verhinderd.