Besluitenlijst 21 oktober

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 14 oktober 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Vergaderschema 2004. Het college stemt in met het ontwerp vergaderschema en legt het schema ter vaststelling voor aan de commissie algemene zaken. 3. Beleidsregels Damoclesbeleid. Het college stelt de raad voor in te stemmen met bijgevoegde door de burgemeester vast te stellen beleidsregels inzake de toepassing van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles). Deze beleidsregels zullen vervolgens per 1 januari 2004 in werking treden. 4. Correctie op mandaatregeling. Het college stemt in met één correctie op de onlangs vastgestelde mandaatregeling. 5. Algemene plaatselijke verordening. Het college stemt in met bijgevoegde ontwerp Algemene plaatselijke verordening en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. 6. Procesvoorstel toekomstvisie. Het college stemt in met het procesvoorstel voor de toekomstvisie en legt dat voor aan de commissie AZ van november. 7. Evaluatie Verordening op de raadscommissies en Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad. Het college neemt kennis van het ontwerp-raadsvoorstel Evaluatie Verordening op de raads-commissies en Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad en formuleert op enkele onderdelen eigen opvattingen. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Besluitenlijst commissie Burgerzaken d.d. 7 oktober 2003. Het college neemt de besluitenlijst van de vergadering van de commissie burgerzaken van 7 oktober 2003 voor kennisgeving aan. 2. Huisvesting docenten MLK. 1. Het college neemt kennis van stand van zaken in ontruimingsprocedure; 2. Het college geeft per 1 november 2003 de ontruimde lokalen in beheer aan Kuipers sporthalbeheer; 3. Het college besluit dat op schriftelijke aanvraag ruimten tegen vergoeding door beheerder kunnen worden verhuurd aan individuele muziekdocenten; 4. Het college besluit dat noch direct, noch indirect (via "rugzakje") subsidie wordt verstrekt in deze extra kosten. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Milieujaarverslag 2002/milieuprogramma 2003. Het college: 1. opteert voor een meerjarig milieuprogramma 2003-2004 op basis van aangeboden stukken; 2. streeft in 2004 naar een apart verslag 2003 (voorjaar 2004) en milieuprogramma 2005 (najaar 2004); 3. geeft in uitvoering milieuprogramma 2004 hoogste prioriteit aan totstandkoming integrale handhavingsnota.