Besluitenlijst 21 september

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van B en W van 21 september nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 21 september 2004

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 14 september 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Vaststelling rampenplan en deelprocessen.
Het college besluit het rampenplan en de deelprocessen vast te stellen conform de concep-ten en het plan ter inzage te leggen voor de gemeenteraad.

3. Invulling vacature afdelingshoofd Dienstverlening Publiek.
Het college benoemt dhr. P. Ruijters als afdelingshoofd Dienstverlening Publiek op basis van de in dit voorstel opgenomen voorwaarden.

4. Convenant regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven.
Het college stemt, met enige aanvullingen, in met het conceptraadsvoorstel waarin wordt voorgesteld in te stemmen met het Convenant regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven.

5. Verslag bezoek Commissaris der Koning 15 juli 2004.
Het college stemt in met het verslag van het bezoek van de commissaris der Koningin aan onze gemeente op 15 juli jl. en legt dit ter inzage voor de gemeenteraad.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. 2e Bestuursrapportage 2004.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de 2e managementrapportage 2004;
2. de raad via een beknopt voorstel bij de begroting te informeren over de stand van zaken planningen (incl. voorstel dekking en kredietvotering).


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Monumentenvergunning t.b.v. plaatsen antenne-installatie St. Petrus' Bandenkerk.
Het college verleent een monumentenvergunning aan Orange Nederland N.V.
ten behoeve van het plaatsen van een antenne-installatie in de toren van de St. Petrus'
Bandenkerk, Kerkplein te Son.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Project "Professionalisering van de handhaving".
Het college:
1. stemt in met de visie op de handhaving;
2. legt deze visie met de handhavingsthema's ter oriƫnterende bespreking voor aan cie. GZ;
3. besluit het resultaat van deze bespreking te verwerken in integraal handhavingspro-gramma (onder verantwoordelijkheid van stuurgroep handhaving);
4. besluit dat de burgemeester ook bij cie. GZ aanwezig zal zijn.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Thermae Son.
De burgemeester (eventueel), wethouder Bergmans, wethouder Overbeek, Hugo Smits (en Henk Vogels) bezoeken, op uitnodiging van de heer Van Santvoort, Thermae Son aan de Planetenlaan, om de (verkeers)situatie Wolfswinkel / Planetenlaan te bekijken.

2. Concept-programma 'college de wijk in'.
Het college stemt in met het concept-programma voor de jaarlijkse fietstocht in het dorp op dinsdag 28 september van 9.00 tot 12.00 uur.