Besluitenlijst 22 april

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 april 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 15 april 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig bijgevoegde concept-notulen. 2. Openstelling vacature medewerker Onderwijs en Welzijn. Het college gaat akkoord met de openstelling van de vacature van medewerker Onderwijs en Welzijn voor 28 uur per week. Er wordt gezocht naar tijdelijke externe ondersteuning. 3. Bezwaarschrift MLK tegen vaststelling subsidie 2001. 1. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van het MLK ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot vaststelling van de subsidie over de periode 1 september 2001 - 31 december 2001 wordt gehandhaafd. 2. Het college besluit het verzoek van het MLK d.d. 10 april 2003 tot het alsnog uitbetalen van de voorschotten over november en december 2001 af te wijzen. 4. Verlenging huidige regeling kinderopvang. Het college besluit tot verlenging van de overgangsregeling Kinderopvang tot 1 januari 2005. 5. Bezetting uren receptie. Het college besluit dat de receptie / telefooncentrale van het gemeentehuis m.i.v. bezet is van 8.00 tot 12.45 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Van 12.45 tot 13.30 uur is het gemeentehuis niet via de centrale bereikbaar. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verslag en afsprakenlijst Stuurgroep Kloppend Hart d.d. 7 april 2003. Het college neemt het verslag en de afsprakenlijst van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 7 april 2003 voor kennisgeving aan. 2. Werkgroep Verkeer. Het college neemt kennis van de notulen van de werkgroep verkeer van 6 maart 2003. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Bezwaarschrift. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, besluit het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot afwijzing van een verzoek om accommodatiesubsidie wordt gehandhaafd onder aanvulling van de motivering. 1. Stappenplan interactieve beleidsontwikkeling muziekonderwijs. Het college stemt in met een opiniërend commissievoorstel waarin de commissie burgerzaken wordt geïnformeerd over de vervolgstappen in het kader van de interactieve beleidsontwikkeling voor het muziekonderwijs. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Milieu-aanvraag voor een agrarisch bedrijf in relatie tot de MER-beoordelingsplicht en IIPPC richtlijn. Het college besluit: 1. De milieuaanvraag als aanmeldingsnotitie besluit M.E.R te beschouwen. 2. Voldoende informatie ter beschikking te hebben om een gedegen besluit te kunnen nemen op de milieuaanvraag waardoor het niet noodzakelijk is om een M.E.R. te verlangen; 3. Negatief te beschikken op de ingediende aanvraag; 4. Het besluit genoemd onder ad 2, gelijktijdig met de ontwerp-milieuvergunning te publiceren in De Brug en in de Staatscourant. 2. Aanschaf nieuwe kca-boxen. Het college besluit 250 milieuboxen aan te schaffen. 3. Afvalanalyse. Het college besluit in te stemmen met het SAM 2003 onderzoek en ziet de resultaten tegemoet.