Besluitenlijst 22 augustus 2006


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 22 augustus 2006


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 augustus 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Bestuursrapportage RBR 2005.
Het college neemt de bestuursrapportage voor kennisgeving aan.

3. Informeren commissie m.b.t. voortgang combigebouw Brandweer en Gemeentewerf.
Het college besluit de commissie GZ in haar vergadering van 4 september 2006 te informeren over de stand van zaken en het commissievoorstel vast te stellen.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Handhavingsplan Wwb 2006.
Het college stelt het Werkplan Hoogwaardig handhaven 2006 voor de uitvoering Wet werk en bijstand vast.

2. Huurovereenkomsten IVN en Stichting Welzijn.
Het college besluit om met het IVN en de Stichting Welzijn een huurovereenkomst te sluiten over de verhuur van enige lokalen in de voormalige Petrus Canisiusschool te Breugel. In de huurovereenkomst met de SW is de verhuur van een lokaal voor algemeen gebruik en eventuele verhuur aan derden opgenomen.
Het college geeft de Stichting Welzijn geen toestemming om een van de lokalen in de voor-malige Petrus Canisiusschool te benutten voor jongerenwerk.

3. Jaarverslag leerplicht 2005-2006.
Het college besluit het jaarverslag leerplicht 2005-2006 voor kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Overeenkomst achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Het college besluit extra borg (achtervangpositie) te staan voor een door woningstichting Domein bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) aan te trekken geldlening groot € 5.708.560,24.

2. Extra uitkering dividend BNG.
1. Het college neemt kennis van de nieuwsbrief van de BNG d.d. 10-08-06.
2. Het college besluit de extra dividenduitkering via de 2e bestuurs / managementrapportage te verwerken m.d.v. dat dan ook integrale afweging over mogelijke bestemming zal plaatsvinden.

3. Programma van eisen bij aanbesteding Hulp in de huishouding en hulpmiddelen in
het kader van de Wmo.
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het programma van eisen voor het aanbesteden van de hulp bij het huishouden en met het programma van eisen voor hulpmid-delen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

4. Achterstallig onderhoud Apollohal.
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen € 198.000,- beschikbaar te stellen voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de Apollohal.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Asbestsanering perceel de Kuilen.
1. Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen conform het concept.
2. Het voorstel voor advies voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken.

2. Rapporten SRE over taakveld wonen.
Het college neemt de SRE rapporten over het taakveld wonen voor kennisgeving aan.

3. Invoering grijze container sociale instellingen.
Het college besluit:
1. Sociale instellingen kunnen maximaal 5 containers van 140/240 liter aanvragen tegen betaling van het tarief van reinigingsrechten vermenigvuldigd met het aantal containers.
2. Een sociale instelling moet voldoen aan de volgende criteria:
- De instelling heeft geen winstoogmerk
- De instelling is voor alle inwoners van Son en Breugel toegankelijk
- De instelling behoort bij het sociale, culturele en maatschappelijke voorzieningen-
niveau van Son en Breugel.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging opening academisch jaar 2006/2007 TU/e.
Het college woont de opening van het academisch jaar van de TU/e, georganiseerd door het College van Bestuur van de TU/e op 4 september a.s., niet bij.