Besluitenlijst 22 februari

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 22 februari 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 15 februari 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Concern- en afdelingsplannen 2005.
Het college neemt kennis van concernplan en afdelingsplannen 2005.

3. Jaarverslag commissie voor bezwaar- en beroepschriften.
Het college neemt kennis van het jaarverslag van de commissie voor
bezwaar- en beroepschriften en legt het jaarverslag voor aan de commissie algemene zaken van 9 maart aanstaande.

4. Enquête leefbaarheid en veiligheid.
Het college stemt in met het ontwerp-commissievoorstel.

5. Sabbatical Leave.
1. Beleid ten aanzien van behandeling verzoeken om mee te werken aan Sabbatical Leave wordt vastgesteld conform voorstel;
2. Directie wordt gemachtigd uitvoeringsregels vast te stellen.

6. Openbaarheid stukken.
Het college neemt kennis van de regeling rond openbaarheid van stukken, in relatie tot de verslaglegging van bijeenkomsten van de projectgroep en klankbordgroep sporthal, en de evt. consequenties hiervan voor de wijze van verslaglegging. Het onderwerp zal besproken worden in de projectgroep en de klankbordgroep

7. Raadsvergadering 24 februari 2005.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering 24 februari 2005 van zijn geagendeerd.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Besluitvorming nieuwbouw Kerkplein.
1. Het college stemt in met de tekst van het ontwerp-raadsvoorstel voor de nieuwbouw aan het Kerkplein.
2. Het college legt dit voor aan de vergadering van de commissie BZ van maart.
Het college zal het collegebesluit via een separaat persgesprek nader toelichten.

2. Planschadevergoeding.
Het college besluit het concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit inzake planschadeclaim 't Zand te agenderen voor de vergadering van de commissie gz van 7 maart 2005 en de raadsvergadering van 31 maart 2005.

3. Stand van zaken exploitatieopzet Kloppend Hart.
Het college stemt in met de rapportage aan de commissie az ten behoeve van de vergadering van 9 maart 2005.

4. Financiële uitgangspunten begroting SRE.
College gaat niet akkoord met het voorstel van het dagelijks bestuur van het SRE, maar wenst een zuivere systematiek van indexering. Het voorstel van Waalre wordt op het punt van indexering niet onderschreven. Het college stelt zich op het standpunt dat de voorgestelde correctie over het jaar 2003 van 0,97% niet mag worden meegenomen, maar taakstellend binnen de begroting 2006 moeten worden opgelost.

5. Beleid vierde bouwlaag centrumgebied.
Het college besluit in te stemmen met het voorgestelde beleid inzake de realisering van een extra bouwlaag in het centrumgebied.

6. Beleidsnotitie brandpreventie.
Het college stelt het gemeentelijke brandveiligheidsniveau bestaande bouw vast.

7. Voorbereidingsbesluit panden Heistraat 18 en Boslaan 15.
Het college besluit de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor de be-treffende panden.

8. Voorontwerp RVVP, inspraak versie januari 2005.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het concept-commissievoorstel inzake 'Voorontwerp RVVP, inspraakversie januari 2005'.
2. Het voorontwerp RVVP als discussiestuk aan de cie GZ voor te leggen;
3. na behandeling in de commissie GZ de gemeentelijke reactie aan het SRE toe te sturen

9. Monumentenvergunning vloer raadhuisje.
Het college verleent een monumentenvergunning ten behoeve van het gedeeltelijk vernieuwen van de eerste verdiepingsvloer van het oude raadhuisje, Markt 1.

10. Herontwikkeling Akkerpad.
Burgemeester en wethouders besluiten medewerking te verlenen aan de plannen voor de herontwikkeling van het Akkerpad en de raad voor te stellen de onrendabele kosten ten laste te brengen van de post reserves strategische aankopen. Raadsvoorstel te behandelen in de commissie gz van 7 maart 2005.

11. Herontwikkeling HIVA-terrein.
Burgemeester en wethouders besluiten om de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit voor het HIVA-terrein te nemen en de bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling ex art. 19 WRO te delegeren aan het college.

12. Reactie Trajectnota / MER BOSE
Het college besluit:
1. In te stemmen met het commissievoorstel inzake 'Trajectnota MER/BOSE'.
2. De Trajectnota/MER BOSE als discussiestuk aan de cie GZ voor te leggen;
3. Na de commissiebehandeling de gemeentelijke reactie aan het SRE toe te sturen.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Subsidie projecten Ouderenproof.
Besloten wordt om uit het budget voor Ouderenproof 2005 en 2004 de volgende subsidie toe te kennen:
- Project "Leefstijl actief in de wijk": € 1.200,-;
- Ondersteuning bij de opzet van een kostenraming voor de realisatie van een hobbycentrum: € 2.000,-;
- Project "Verbetering aanbod wonen met zorg voor ouderen":
€ 12.128,-.
Verder wordt voorgesteld in te stemmen met uitvoering door het Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg van het Project "Verbetering aanbod wonen met zorg voor ouderen".

2. Voortgang Ouderenproof.
Het college neemt kennis van het "Schema uitwerking aanbevelingen Ouderenproof" en brengt dit schema ter kennis van de commissie Burgerzaken.

3. Situatie Braecklant.
Het college neemt kennis van de situatie van gemeenschapshuis Braecklant en brengt een notitie hierover ter kennisname van de commissie Burgerzaken.

4. Instructie leerplichtambtenaar.
Het college besluit de Instructie voor de Leerplichtambtenaar Son en Breugel vast te stellen. Deze wordt ter inzage gelegd voor de commissie Burgerzaken en ter beschikking gesteld aan de directeuren van de scholen.
Als deskundigen art. 10, lid 2, van de instructie worden voor onbepaalde tijd aangewezen de deskundigen van de GGD Zuidoost-Brabant.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Verpachten standplaatsen kermis Son 17 t/m 21 juni 2005.
Het college besluit de standplaatsen voor de kermis 2005 te gunnen conform het verpach-tingsvoorstel van Bureau de Kermisgids B.V. Het bureau dient bij de opstelling van de attracties rekening te houden met de door de brandweer gestelde voorwaarden.

2. Groenbeleidsplan 2004.
Het college neemt kennis van de notitie m.b.t. de toezeggingen die zijn gedaan n.a.v. de vaststelling van het 'Groenbeleidsplan 2004' in de vergadering van de raad van 22 december 2004. Het stuk zal opiniërend worden besproken in de vergadering van de commissie GZ van 7 maart 2005.

3. Professionalisering van de handhaving.
Het college stemt in met de Gedoogstrategie Milieu en de Consignatieregeling van de Milieudienst Regio Eindhoven.


Ingekomen stukken

1. Grondaankopen.
Het college neemt de brief van de gemeente Asten over grondaankopen door de gemeente Helmond (Diesdonk) voor kennisgeving aan. Het college steunt Asten in haar standpunt dat handelswijze van Helmond "not done" is.