Besluitenlijst 22 januari 2013

Openbare besluitenlijst B&W 22-01-2013

 1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 januari 2013.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Uitnodiging en programma Krachtig Bestuur in Brabant.

Het college neemt kennis van de uitnodiging en het programma van de regiobijeenkomst Zuidoost-Brabant Krachtig Bestuur in Brabant op 24 januari 2013.

Portefeuille: R. Visser

1. Managementletter 2012

Het college neemt kennis van de managementletter 2012, de actiepunten die hieruit zijn voortgekomen en het advies omtrent de rol van de raad rondom de managementletter en de controleverklaring van de accountant.

2. Vergroten garage Prunuslaan 8

Het college besluit:
a. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van de vergroting van de garage op het perceel Prunuslaan 8 te Son;
b. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschade-verhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

3. Aanpassing beleidsregel blauwe zone.

Het college besluit vanwege de wenselijkheid parkeerontheffingen van de blauwe zone te kunnen verstrekken, een beperkt aantal ontheffingen voor uitgifte bij de receptie te deponeren.

4. Inkoopplan 2013.

Het college stelt het inkoopplan vast van de door BIZOB begeleide trajecten.

5. Adviezen van de commissie Burgerzaken 15 januari 2013.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken van
15 januari 2013.

6. Adviezen commissie Grondgebiedzaken d.d. 14 januari 2013.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 14 januari 2013.

7. Principeverzoek Ekkersrijt 8817, Ecoflow.

Het college besluit om middels toepassing van een binnenplanse afwijkingsprocedure (ex. artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wabo) in principe medewerking te verlenen aan de bedrijfsactiviteiten van Ecoflow aan de Ekkersrijt 8817.