Besluitenlijst 22 juni

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 22 juni 2004
Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 15 juni 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Werkgroep Bevrijding.
Het college besluit de Raad te vragen in te stemmen met het toekennen van en garantiebedrag t.b.v. de organisatie van activiteiten ter gelegenheid van de 60-jarige bevrijding op 17 september 2004.

3. Voorontwerp gemeenschappelijke regeling Samenwerkingverband Regio
Eindhoven.
Het college stemt met inachtneming van een aantal op- en aanmerkingen in met het voorontwerp "Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2005". De reactie is verwoord in een voorstel dat voorgelegd zal worden aan de commissie algemene zaken.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Jaarrekening 2003.
Aan de raad wordt voorgesteld :
1. Over te gaan tot vaststelling van de jaarrekening 2003 ;
2. Het resultaat 2003 te bestemmen overeenkomstig de verdeling, genoemd in het raadsvoorstel

2. Onttrekken openbaarheid deel Zandstraat.
Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen te besluiten tot het onttrekken van een gedeelte van de Zandstraat (gedeelte Heistraat - Taylorstraat) aan het openbaar verkeer.

3. Verkoop Heistraat 18.
Burgemeester en wethouders besluiten het bod m.b.t. Heistraat 18, te aanvaarden.

4. Verkoop Boslaan 15.
Burgemeester en wethouders besluiten het bod te aanvaarden.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Adviezen commissie BZ d.d. 16 juni 2004.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van
16 juni jl. voor kennisgeving aan.

2. Voortgangsnotitie Lokaal Loket.
Het college stemt in met de voortgangsnotitie Lokaal Loket en brengt deze ter kennisname van de commissie Burgerzaken.

3. Consequenties te verwachten amendement.
Het college neemt kennis van de te verwachten financiële consequenties over de jaren 2005 tot en met 2008 na invoering van een CVV voor de Wvg-gerechtigden en de doelgroep 65+ met toepassing van de inkomensgrens.
Gelet op financiële consequenties bij overnemen amendement en op feit dat in 2006 een nieuw regiem gaat gelden, handhaaft college eerder ingenomen standpunt. Raad wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Dekking renovatie Dutmella.
Het college besluit de dekking van het renovatieplan Dutmella te vinden in de algemene reserve en de gemeenteraad hierover te laten besluiten.

2. Voorontwerpbestemmingsplan Bosgebied West, reparatieherziening Golfbaan.
Het college besluit:
- Het plan wordt ter kennisname van de commissie GZ gebracht, daartoe wordt het concept commissievoorstel conform vastgesteld.
- Na behandeling in de commissie wordt het plan in de inspraak gebracht.
- Na behandeling in de commissie wordt het plan in vooroverleg gebracht.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging fietstocht ZLTO.
Het college doet niet mee met de fietstocht van het ZLTO in het kader van 'Week van het Platteland'.
Datum en tijd: zondag 27 juni, vanaf 10.30 uur
Locatie: diverse (zie uitnodiging).

2. Congres 'Ruimte voor beweging'.
Het college woont het rijksbrede congres 'Ruimte voor beweging', georganiseerd door de ministeries VROM. LNV, VenW en EZ, niet bij.
Datum en tijd: maandag 28 juni 2004, 10.00 - 17.00 uur
Lokatie: Beatrix Theater Utrecht

3. Bijeenkomst financieel toezicht gemeenten.
De burgemeester woont de bijeenkomst financieel toezicht gemeenten, georganiseerd door de provincie in samenwerking met het ministerie van BiZa, bij.
Datum en tijd: donderdag 8 juli, 14.00 uur
Lokatie: nog niet bekend

4. Conferentie Burgerinitiatieven in Zuid-Nederland.
Het college woont de conferentie 'Burgerinitiatieven in Zuid-Nederland, georganiseerd door het IPP en het PON, niet bij.
Datum en tijd: 1 juli 2004, 13.30 uur
Lokatie: Theater de Vorst, Willem II straat 49 te Tilburg

5. Officiële opening nieuwe parochiecentrum en pastorie Sint-Petrus' Banden.
De burgemeester, wethouder Van Ommen en wethouder Overbeek wonen de
officiële opening van het nieuwe parochiecentrum en pastorie van parochie Sint-Petrus' Banden bij.
Datum en tijd: 27 juni 2004,
10.30 plechtige Eucharistieviering
11.30 uur officiële opening

6. Cursus 'De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening'.
Het college woont de cursus 'De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening', georganiseerd door de SRE, niet bij.
Datum en tijd: 15 juli 2004, 9.00 - 17.00 uur
Lokatie: Golfbaan De Gulbergen te Mierlo

7. Uitnodiging officiële opening A50 gedeelte St. Oedenrode.
De burgemeester, wethouder Van Ommen, wethouder Overbeek en mogelijke ook wethou-der Bergmans wonen de officiële opening van de nieuwe A50 gedeelte Sint-Oedenrode bij. De uitnodiging komt van RWS en de gemeente Sint-Oedenrode.
Datum en tijd: vrijdag 9 juli vanaf 15.30 uur
Lokatie: bedrijventerrein Nijnsel, gemeente Sint-Oedenrode