Besluitenlijst 22 maart

U kunt hier de besluitenlijst van 22 maart nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 22 maart 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 15 maart 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Aanpassing hoofdstuk 17 CAR/UWO.
Het college stelt het gewijzigde hoofdstuk 17 van de CAR/UWO m.b.t. opleidingen vast evenals de toelichting op de CAR/UWO.

3. Wijziging Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2005.
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpraadsvoorstel en -besluit tot wijziging van de Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2005. Een nieuw besluit is wenselijk vanwege eerdere besluitvorming door enkele gemeenteraden en vanwege het gewijzigd wetsontwerp Wijzigingswet Wgr-plus.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. "Avant-Première" opening Kloppend Hart.
Het College stemt in met de genodigden (oud-collegeleden) en het programma voor de "avant-première" van de opening van het Kloppend hart op zaterdag 21 mei 2005.

2. Financiële Rechtmatigheid.
Het college neemt kennis van de ontwikkelingen inzake Financiële Rechtmatigheid en stemt in met het houden van een presentatie voor de commissie Algemene Zaken van woensdag 6 april a.s.

3. Planschadevergoeding.
Het college besluit:
1. Het conceptraadsvoorstel en conceptraadsbesluit waarin het externe advies van de SAOZ wordt overgenomen, conform vast te stellen;
2. Een hoorzitting te houden waarin het advies van de SAOZ en het conceptraadsbesluit besproken worden.

4. Aanvraag bouwvergunning / verzoek om vrijstelling Hendrik Veenemanstraat, kavel 22.
Het college besluit om de procedure ex artikel 19 lid 2 WRO op te starten en indien er deze periode van terinzagelegging geen zienswijzen worden ingediend de vrijstelling en de reguliere bouwvergunning te verlenen onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Aanleg skateplein.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. in te stemmen met het voorstel om een skatepleintje van maximaal 200 m2 aan te leggen met daarop 4 toestellen op het speelveld aan de Beemdstraat en
2. eveneens in te stemmen met ontwerp-raadsvoorstel en dit voor te leggen aan de commissie BZ van 5 april a.s. en vervolgens aan de gemeenteraad met het voorstel hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 27.000,-- incl. b.t.w.