Besluitenlijst 22 mei 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 22 mei 2007


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 mei 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Bestuurlijke planning 2007.
Het college stemt in met de geactualiseerde bestuurlijke planning 2007 en laat deze agenderen voor de commissievergaderingen van juni aanstaande

3. Ontwerpvoorstel realisatie combigebouw voor brandweer en wijkteams.
Het college besluit de raad:
a. Te adviseren ermee in te stemmen dat een artikel 19 lid 1 procedure wordt gestart voor de bouw van een combigebouw op de locatie ten noordwesten van de Ovatonde;
b. Te vragen om een verzoek om vrijstelling te delegeren aan het college;
c. Te verzoeken te verklaren dat er voor het aangegeven gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid;
d. Te adviseren een krediet beschikbaar te stellen, groot € 3.176.000 voor de realisatie van het combigebouw met bijkomende werken.

4. Voortgang ontwikkeling huisvesting Bestuur en Organisatie.
1. Het college neemt kennis van de voortgang en de ontwikkeling van een Bestuur en Klantencentrum in ons huidige gemeentehuis (fase 1).
2. Het college informeert de commissie AZ d.d. 6 juni 2007 over de voortgang en genoemde ontwikkelingen.
3. Het college verzoekt een rapportage over de architectenkeuze voor de ontwikkeling van
fase 1 in een apart voorstel aan haar aan te bieden.

5. Rechtspositieregeling wethouders, raads- en commissieleden.
Het college legt de concept-verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissie-
leden gemeente Son en Breugel 2007 ter vaststelling voor aan de commissie AZ en
de raad.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Interne Controle 2006 Sociale Zekerheidswetten.
Het college stelt het Rapport Interne Controle 2006 WWB, IOAW, IOAZ en Bbz vast en
informeert hierover de commissie BZ van juni.
2. Re-integratieresultaten mei 2007 en laatste ronde gunning werkzaamheden.
Het college besluit:
1. Tot gunning van werkzaamheden voor de doelgroep C: alleenstaande ouders aan
Bounce, Serin en Por;
2. Tot gunning van werkzaamheden voor de doelgroep E: ouder dan 55 aan Bounce,
Por, BWI en Serin;
3. Tot gunning van werkzaamheden voor de doelgroep F: personen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt tot de arbeidsmarkt aan Bounce, Por en BWI;
4. Tot vaststelling van het verslag re-integratieresultaten en de commissie Burgerzaken
in juni hierover te informeren.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Gemeenschappelijke regeling HNG.
Het college besluit aan de raad voor te stellen over te gaan tot (het medewerken aan) de op-heffing / liquidatie van de gemeenschappelijke regeling hypotheekfonds noordbrabantse
gemeenten (HNG).

2. Jaarverslag 2006 commissie bezwaar- en beroepschriften.
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2006 van de commissie voor
bezwaar- en beroepschriften en stuurt dit door naar de commissie AZ (vergadering
27 juni aanstaande).

3. Voorstel tot keuzebepaling sporthalvariant (juni 2007).
College besluit de gemeenteraad voor te stellen de keuze voor een nieuwe sporthal te
bepalen op Sport- en fitnesscentrum Gentiaan en het college de opdracht te geven deze vari-ant verder uit te werken.

4. Kadernota.
Het college stemt in met de inhoud van de kadernota 2007 – 2011 en legt deze voor aan
de commissie AZ en de raad.

5. Jaarrekening 2006.
Aan de raad wordt voorgesteld :
1. Over te gaan tot vaststelling van de programmaverantwoording 2006, met inbegrip van
de (financiële) jaarrekening 2006;
2. In te stemmen met de bestemming van het resultaat 2006;
3. In te stemmen met de overschrijdingen op een drietal programma’s


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Overeenkomst DHV inzake projectleider Sonniuspark.
Het college besluit met DHV tot 1 juli 2008 een overeenkomst aan te gaan met betrekking tot inhuur projectleider Sonniuspark in de persoon van de heer E-J. de Haan.

2. Doorgaand verkeer en parkeren in het centrum van Son.
Het college besluit om:
1. kennis te nemen van het rapport ‘Onderzoek naar het doorgaande verkeer en parkeren
in het centrum van Son’.
2. De commissie GZ het rapport ter oriënterende bespreking aan te bieden.

3. Raamovereenkomst TAUW betreffende ingenieursadviesdiensten Sonniuspark.
Het college gaat een raamovereenkomst met TAUW aan inzake ingenieursadviesdiensten Sonniuspark voor de periode tot 1 januari 2009.

4. Stand van zaken beroep reconstructieplan De Meierij.
Het college besluit kennis te nemen van de stand van zaken van het Reconstructieplan de Meierij in afwachting van de uitspraak van de Raad van State en de commissie GZ als
zodanig door middel van een memo te informeren .

5. Concept voorontwerpbestemmingsplan Ekkersrijt.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de in het advies voorgestelde werkwijze;
2. In te stemmen met de inhoud van de in de bijlage opgenomen concept commissievoor-stel;
3. Het concept voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ekkersrijt als discussiestuk in de commissie Grondgebiedzaken te behandelen, en;
4. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Ekkersrijt onder de nieuwe Wet op de Ruimtelijke
Ordening in procedure te brengen (2 januari 2008).

6. Voorkeursrecht
Het college besluit de raad te adviseren in te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

7. Beoordeling zienswijzen ten aanzien van het bouwplan voor het
oprichten van een dubbele woning op perceel Hendrik Veenemanstraat 33 en 35.
Het college besluit:
1. aan de ingebrachte zienswijze voorbij te gaan;
2. vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO en reguliere bouwvergunning te verlenen onder de
door het bouwtoezicht te stellen voorwarden;
3. een afschrift van het besluit te zenden aan de indieners van de zienswijzen.

8. Verzoek om nadeelcompensatie.
Het college besluit, conform het advies van de Adviescommissie nadeelcompensatie, het ingediende verzoek om nadeelcompensatie af te wijzen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging jubileumvieringen.
De burgemeester opent de expositie op 26 mei om 14.00 uur in het gemeentehuis.
Wethouder Overbeek en (eventueel) de secretaris wonen op 27 mei om 10.30 uur de
feestelijke eucharistieviering bij.
Vanaf12.30 uur is er een middeleeuwse markt op het kerkplein.

2. Uitnodiging Technific.
Het college woont de bijeenkomst Visie Technific 2007-2009 niet bij.
Datum/tijd: woensdag 30 mei 2007 om 14.45 tot 17.00 uur
Locatie: Business centre Eindhoven Airport

3. Uitnodiging kindervakantiespelweek Son.
Het college is verhinderd, en woont de afsluitende gezinsspeelmarkt op donderdag
9 augustus op basisschool De Bloktempel niet bij.
Datum/tijd: donderdag 9 augustus van 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Basisschool De Bloktempel

4. Uitnodiging BZK-gemeentedagen 2007.
Het voltallig college woont de Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties-gemeentedagen juni 2007 bij.
Datum/tijd: dinsdag 12 juni 2007, 12.00 – 17.00 uur
Locatie:Dorint Sofitel Cocagne Hotel

5. Uitnodiging huldiging leden Sint Catharinagilde Son.
De burgemeester woont de huldiging van Marinus van Dinter (60 jaar lid) en Harrie Kapteijns (25 jaar lid) van het Sint Catharinagilde te Son bij.
Datum/tijd: vrijdag 15 juni 2007, 20.00 uur
Locatie: “De Hutzon” op Zonhove

6. Uitnodiging SIR-55.
Wethouder Overbeek woont de informatie-avond van SIR-55 bij.
Tijdens de avond wordt de belangstelilng voor 55+ woningen in onze gemeente gepeild.
Datum/tijd: donderdag 24 mei a.s. 19.30 uur
Locatie: De Zwaan te Son

7. Uitnodiging provincie ‘Nieuwe Dorpen in Brabant’.
Het college is verhinderd, en woont de werkbijeenkomst Nieuwe Dorpen in Brabant op 11 juni 2007 te Oss niet bij.
____________________________________________________________________