Besluitenlijst 22 november

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 22 november 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 15 november 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Stand van zaken nieuwbouw Brandweerkazerne en Gemeentewerf.
Het college neemt kennis van de stand van zaken en legt de notitie ter kennisname voor aan de commissie grondgebiedzaken.

3. Verordening Rekenkamercommissie.
Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Son en Breugel 2005.

4. Algemene plaatselijke verordening 2006.
Het college stemt in met de voorgestelde wijzigingen van de Apv en legt de Apv 2006 ter vast-stelling voor aan de commissie Algemene Zaken resp. de gemeenteraad.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Nota Volkshuisvesting (Woonvisie).
Burgemeester en wethouders besluiten de commissie te informeren conform het
voorgelegde concept.

2. Drie aanvragen om bouwvergunning / verzoeken om vrijstelling t.b.v. de bouw van 9 woningen aan de Hendrik Veenemanstraat ong. t.n.v. Kalliste.
Het college besluit de gevraagde vrijstelling ex artikel 19 lid 1/ lid 2 WRO en bouwvergunnin-gen voor de bouw van 9 woningen aan de Hendrik Veenemanstraat ong. te verlenen.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Notitie Brede Scholen II.
Het college besluit de notitie Brede Scholen ter kennisname te brengen aan de commissie Burgerzaken van december aanstaande.

2. Verordening Gemeentelijk Sociaal Fonds.
Het college stelt de subsidieverordening Gemeentelijk Sociaal Fonds 2006 in ontwerp vast en biedt de gemeenteraad deze verordening middels het bijgevoegde raadsvoorstel ter vaststel-ling aan.
Verder besluit het college om de verlening van een bijdrage, voor zover niet wordt afgeweken van de regels van de verordening en de beoordelingsbevoegdheid vermeld in artikel 4.4 en artikel 5.5,c te mandateren aan het hoofd Werk en samenleving.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Legionella preventie.
Het college van burgemeester en wethouders besluit Baderie Voss opdracht te verlenen voor het uitvoeren van maatregelen ter voorkoming van legionella bacterie in de Apollohal, kosten € 16.000,-- inclusief b.t.w.. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de post onvoorziene uitga-ven 2005.

2. Onderzoeksopzet nota grondbeleid.
College stemt in met voorgestelde onderzoeksopzet van de nader op te stellen nota grond-beleid en legt deze voor aan de commissie GZ.

3. Exploitatievergoeding Apollohal en Bongerd.
Het college stelt de raad voor om aan Kuipers Sporthallenbeheer een vergoeding toe te ken-nen voor de beschikbaarstelling van de Apollohal aan het gymnastiekonderwijs. Daarnaast wordt een exploitatievergoeding aan de Bongerd beschikbaar gesteld.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Ontmoeting Bedrijfsleven-Overheid.
De burgemeester, wethouder Bergmans, secretaris wonen de nieuwjaarsbijeenkomst Ont-moeting Bedrijfsleven-Overheid van de Kamer van Koophandel bij.
Datum/tijd: woensdag 4 januari 2006, 19.30 - 22.30 uur
Locatie: Stadsschouwburg te Eindhoven