Besluitenlijst 22 oktober 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 22 oktober 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 oktober 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Samenstelling hoofdstembureau/centraal stembureau

Het college benoemt de leden en plaatsvervangend leden van het hoofdstembureau/ centraal stembureau voor de periode 1-1-2014 tot 31-12-2017 en mandateert de burgemeester om nieuwe leden te benoemen indien er tussentijds vacatures ontstaan.

Portefeuille: R. Visser

1. Tweede bestuursrapportage 2013

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de inhoud van de voorliggende tweede bestuursrapportage 2013 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
 2. het voordeel van 2013 ad € 530.625,- toe te voegen aan de reserve vrije bestedingsruimte;
 3. het nadeel van 2014 door doorschuiving van budgetten voor € 35.224,- te onttrekken uit de reserve vrije bestedingsruimte en het voor- c.q. nadeel door de kapitaallaten voor de jaren 2014 tot en met 2017 toe te voegen c.q. te onttrekken aan het resultaat;
 4. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

 Portefeuille J.P. Frenken

1. Gerealiseerde bezuinigingen GGD

Het college neemt kennis van de gerealiseerde bezuinigingen bij de GGD en informeert de gemeenteraad over deze bezuinigingen in de eerstvolgende RIB.

2. Regionaal Transitie Arrangement

 1. Het college stemt in met het Regionaal Transitie Arrangement (RTA).
 2. Het college verleent de portefeuillehouder Jeugdmandaat om het RTA te ondertekenen namens het college van burgemeester en wethouders.
 3. Het college stem in met verzending naar Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd vóór 1 november 2013.
 4. Het college besluit het RTA voor te leggen aan de gemeenteraad ná 31 oktober 2013.
 5. Het college stemt in met de gezamenlijke brief ten aanzien van de Provincie Noord-Brabant en mandaat verleent aan wethouder Ragetlie (bestuurlijk trekker Transitie Jeugdzorg regio Zuidoost Brabant en wethouder gemeente Deurne) om deze namens de regio te ondertekenen.
 6. Het college neemt kennis nemen van de gezamenlijke brief gericht aan Staatssecretaris Van Rijn.
 7. Het college stemt in met de bespreekpunten in het kader van ‘Samen Sturen’ met de Provincie Noord-Brabant, VGZ en CZ.
 8. Het college besluit de raad te informeren via een apart memo.

3. Inrichting park Vroonhoven

Het college besluit:

 1. in te stemmen met het ontwerp (inclusief het Dommelbalkon) en de uitvoering voortvarend te starten;
 2. om de omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een tweetal penanten (ten behoeve van de entreepoort);
 3. om de omgevingsvergunning werken en werkzaamheden te verlenen voor het aanpassen van de huidige Calvarieberg;
 4. om de omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan (middels binnenplanse afwijkingsprocedure) te verlenen voor het realiseren van het 'dommelbalkon';
 5. het extra benodigde budget ter beschikking te stellen en deze ten laste te brengen van 'vervangen groenvoorzieningen 2013'.