Besluitenlijst 22 oktober

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 15 oktober 2002. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Aanstelling vertrouwenspersoon. Het college gaat akkoord met voorgelegde offerte en stelt conform artikel 2 van de Klachtenregeling ongewenst gedrag mevr. R. Spall aan als vertrouwenspersoon. 3. Intergemeentelijke Politie Commissie. Het college neemt kennis van het ontwerp-raadsvoorstel tot instelling (samen met Best en Oirschot) van een Intergemeentelijke Politie Commissie en tot benoeming hierin van drie raadsleden, dat behandeld zal worden in de commissie voor algemene zaken en de raad. Doel van de commissie is gezamenlijke bespreking van politiezaken die de gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel betreffen. Deze drie gemeenten vormen te samen het bewakingsgebied van de politieafdeling Best, Oirschot, Son en Breugel. 4. Instructie voor de griffier. Het college neemt kennis van de ontwerp-instructie voor de griffier, die behandeld zal worden in de commissie voor algemene zaken en de raad. De instructie bevat regels over de taak en de bevoegdheden van de griffier. 5. Collegeprogramma 2002 - 2006. Het college besluit het collegeprogramma 2002 - 2006 vast te stellen en het ter bespreking aan te bieden aan de commissies en de gemeenteraad (novembervergaderingen). 6. Evaluatienota commissie voor bezwaar- en beroepschriften. 1. Het college neemt kennis van de evaluatienota van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften. 2. De evaluatienota wordt geagendeerd voor de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 6 december 2002. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Uitgangspunten BTW-compensatiefonds. Het college stemt in met de voorgestelde uitgangspunten invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF). Het voorstel zal worden geagendeerd voor commissie en raad van november a.s. 2. Voortzetting Financieringsschap. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de verlenging van de gemeenschappelijke regeling "Financieringsschap Strategische Projecten Stadsregio Eindhoven e.o." met één jaar. Tevens besluit het college dat het raadsbesluit tot instemming met de verlenging van de gemeenschappelijke regeling referendabel is. Het besluit treedt in werking per 1 januari 2003. 3. Inzet fonds bovenwijkse voorzieningen. Het college zal de raad een voorstel doen de kosten van de herinrichting Gentiaanlaan en Planetenlaan en de bouw van het Gentiaduct -voor zover de belastinginspecteur instemt met het bovenwijks karakter- ten laste van het fonds bovenwijkse voorzieningen te brengen. 4. 2e Bestuursrapportage en 2e managementrapportage 2002. 1. Aan de raad wordt voorgesteld de 2e bestuursrapportage 2002 vast te stellen en in te stemmen met de daaruit voortvloeiende (financiële) consequenties. 2. Er wordt ingestemd met de 2e managementrapportage 2002 en deze wordt ter inzage gelegd voor de commissie en raad. 5. Concept-Deelstroomgebiedsvisie Brabant Oost. B&W besluiten de concept-Deelstroomgebiedsvisie Brabant Oost voor kennisgeving aan te nemen en de provincie, conform concept-brief, te berichten geen opmerkingen over de visie te hebben. N.a.v. dit voorstel besluit het college de portefeuille "water" toe te bedelen aan wethouder Overbeek. 6. Werkgroep RO. Het verslag van de bespreking d.d. 15 oktober 2002 wordt voor kennisgeving aangenomen. 7. concept-raadsvoorstel Huize De Vloed. 1. Aan commissie gz wordt voorgesteld in te stemmen met conclusies ruimtelijke onderzoek alternatieve locaties (mandaat commissievoorstel wethouder Bergmans); 2. Raad zal gevraagd worden de resultaten van de SVVE om maatwerk te leveren voor de overgangsperiode van de huidige Vloedbewoners te beoordelen; 3. Geplande gecombineerde vergadering BZ en GZ over De Vloed gaat niet door / geplande (voor)overleg met dhr Muurling evenmin; 4. Thans wordt aan de raad geen voorstel delegatie art. 19 WRO m.b.t. De Vloed voorgelegd; 5. Zodra onderzoek sub 2 gereed is wordt dhr Muurling uitgenodigd resultaten te presenteren aan de raad; dan kan ook algemene plantoelichting plaatsvinden. Raad zal op korte termijn over bovenbestaande besluitvorming (schriftelijk) worden geïnformeerd Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Jongerencentrum Oase. Het college heeft de tekst van een mededeling vastgesteld die aan de commissie Burgerzaken zal worden voorgelegd over de renovatie van Jongerencentrum Oase. 2. Verzoek Emiliusschool. Het college bericht het bestuur van de Emiliusschool dat niet tegemoet gekomen wordt aan het verzoek om een buitenberging en poort te plaatsen; in het kader van de onderwijshuisvesting ligt hier geen verantwoordelijkheid van de gemeente. 3. Subsidie-aanvraag ICT SKPO-scholen Son en Breugel. Het college neemt het standpunt in het subsidieverzoek ICT SKPO-scholen Son en Breugel af te wijzen. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Beschikking op aanvraag milieuvergunning. Het college besluit definitief positief te beschikken op de aanvraag voor een milieuvergunning (ex art. 8.4 van de Wet milieubeheer) voor een varkensbedrijf aan de Airborneweg. U kunt het verslag ook hier downloaden.