Besluitenlijst 23 april 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 23 april 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsvergadering d.d. 25 april 2013

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 25 april 2013 zijn geagendeerd.

3. Financiering Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

 Het college besluit akkoord te gaan met de ijkpuntscore als uitgangspunt bijdrageregeling vanuit de gemeente om te komen tot een totaalbudget voor de Veiligheidregio.

4. ICT-beveiligingsassessment DigiD

Het college:

 • 1. neemt kennis van het project informatiebeveiliging en het ICTbeveiligingsassessment DigiD;
 • 2. stemt in met de korte toelichting in de raadinformatiebrief.

Portefeuille: R. Visser

1. Mobiliteitsvisie beleidsvorming / oordeelsvorming

Het college besluit:

 • 1. kennis te nemen van de notitie “Beeld- en oordeelsvormende fase mobiliteitsvisie Son en Breugel“ en deze notitie opiniërend aan de raadscommissie GZ aan te bieden;
 • 2. de raadscommissie tevens het procesvoorstel ter informatie aan te bieden.

2. Adviezen raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 17 april 2013

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 17 april 2013.

3. Ontwerp "Wijzigingsplan Buitengebied Ockhuizenweg 3-5"

Het college stelt het ontwerp "Wijzigingsplan Buitengebied, Ockhuizenweg 3-5" vast en besluit het plan ter inzage te leggen.

4. Project "Structuurvisie Son en Breugel"; notities "De Koers" en "Koers en Keuzes"

Het college besluit om:

 1. kennis te nemen van de notitie “Structuurvisie Son en Breugel; De Koers”;
 2. kennis te nemen van de notitie “Koers en Keuzes structuurvisie Son en Breugel”;
 3. de notitie “Structuurvisie Son en Breugel; De Koers” ter informatie en de notitie “Koers en Keuzes structuurvisie Son en Breugel” voor een opiniërende bespreking voor te leggen aan de raadscommissie grondgebiedzaken.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Feitelijke/juridische mogelijkheden bij aanbestedingsvoordeel scholenbouw

Het college neemt kennis van de feitelijke/juridische mogelijkheden bij aanbestedingsvoordelen en de informatie van BIZOB hierover.

2. Vaststelling Huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2014

Het college stelt vast dat er geen aanvragen zijn voor het huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2014.

3. Afsluiting visie Breugel en inventarisatiefase uitvoeringsprogramma

Het college neemt kennis van:

 1. de stand van zaken aangaande het opstellen van de visie,
 2. de te nemen vervolgstap om te komen tot een definitief uitvoeringsprogramma,

En besluit

 1. de visiefase af te sluiten,
 2. een budget beschikbaar te stellen van € 43.375,00,
 3. het budget ten last te brengen van de bestemmingsreserve ‘Breugel Leeft’, dit mee te nemen in de 1e marap 2013.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Avondwandelvierdaagse

Wethouder Frenken opent de Avondwandelvierdaagse van Son en Breugel op 11 juni, de burgemeester woont het defilé bij op 14 juni.

2. Uitnodiging conferentie “Maak werk van technisch talent”

Wethouder Frenken woont (zo mogelijk) de conferentie “Maak werk van technisch talent” bij, georganiseerd door Brainport 2020 op 15 mei in Deurne.