Besluitenlijst 23 augustus

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 23 augustus 2005Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 16 augustus 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Hypotheekfonds voor overheidspersoneel (HvO).
Het college stemt in met aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst met HvO.

3. Politiemonitor Bevolking.
Het college besluit de politiemonitor bevolking voor kennisgeving aan te nemen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Kredietvotering "Remember September".
In het verlengde van de eerdere financiële garantstelling (ad € 35.000,--) door de Raad, ver-zoekt het College voor de financiële afronding van de "Remember September"-actviteiten in 2004, een krediet te voteren van € 26.400,-- en dit ten laste te brengen van het flexibel deel van de algemene reserve.

2. Bezwaarschrift geweigerde kapvergunning.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van de betrokkene gegrond te verklaren. De betreffende kapvergunning wordt alsnog verleend. De door betrokkene gemaakte kosten tot een bedrag van € 110,14 worden vergoed.

3. Bestemmingsplan Herziening Breeakker.
Het college neemt kennis van het besluit van GS d.d. 11 juli 2005 tot gedeeltelijke goedkeu-ring van het bestemmingsplan Herziening Breeakker.

4. Monitoring verkeer wegennet Son en Breugel.
Het college besluit:
1. de uitkomsten van de verkeerstellingen ter kennis aan te nemen;
2. bureau Goudappel Coffeng opdracht te verstrekken voor het leveren van een model- variant 2005;
3. in te stemmen met het publiceren van een publicatie;
11. de kosten voor deze opdracht ad circa € 6.000,-- ten laste te brengen van krediet 'Evaluatie gewijzigde verkeerssituatie A50'.

5. Aanbesteding Accountantscontrole.
Het college stemt in met het conceptraadsvoorstel inzake de aanbesteding van de accoun-tantscontrole.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Handhaving Kinderopvang.
Het college besluit de handhaving kinderopvang conform het binnen het Samenwerkingverband Eindhoven (SRE) ontwikkelde model vorm te geven.

2. Handhavingsbeleid afdeling Werk en Samenleving (Sociale Zaken).
Het college besluit vast te stellen: het Beleidsplan Verificatie, Fraude en Handhaving alsmede het Controleplan Hoogwaardig Handhaven 2005. Hiermee wordt nader uitwerking gegeven aan de invoering van de principes van Hoogwaardig Handhaven bij de afdeling Werk en Samenleving (Sociale Zaken).

3. Voortgang Ouderenproof.
Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage van Ouderenproof en brengt deze, met enige aanvullende opmerkingen, ter kennisname van de commissie burgerzaken.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Tijdelijke huisvesting gebruikers Oude Raadhuis.
Het college besluit de kosten te vergoeden die de Vrijwilligerscentrale en de Stichting Maat-schappelijk Werk Dommelregio maken voor tijdelijke huisvesting wegens herstelwerkzaamheden in het Oude Raadhuis. Deze kosten, in totaal € 1.750,--, worden ten laste gebracht van de post onvoorzien.

2. Burgerinitiatief Speeltuin.
Het college neemt kennis van de voorbereidende werkzaamheden realisatie speeltuin en vraagt de raad van september in te stemmen met de te nemen vervolgstappen.

3. Samenwerking in de waterketen.
Het college besluit tot samenwerking in de waterketen. Daartoe zal een convenant worden gesloten tussen de andere gemeenten in de cluster Eindhoven, Brabant Water en Waterschap De Dommel. Wethouder Overbeek zal bij de ondertekening van het convenant op 31 augustus 2005 aanwezig zijn.

4. Bewoning middenterrein Gaskendonk vervolg.
Het college besluit:
 de handhaving van illegale bewoning op te dragen aan de afd. Ruimte en Wonen;
 een woongedoogsituatie toe te staan op het middenterrein van Gaskendonk voor de in het voorstel met name genoemde families c.q. personen (in totaal 4 adressen);
 geen andere gedoogsituaties toe te staan en alle daarmee samenhangende rechtshandelingen zonder enige uitzondering toe te passen;
 de commissie burgerzaken (vertrouwelijk) op de hoogte te stellen;
 een persbericht op te stellen in overleg met Domein.
5. Sanering LPG-tankinstallatie Tankstation aan de St. Hubertusstraat in Breugel.
Het college van burgemeester en wethouders besluit de op 26 september 1979 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting voor het verkopen van motor-brandstoffen alsmede de opslag en aflevering van LPG voor motorvoertuigen met toepas-sing van artikel 8.25, lid 1 onder aanhef en onder a, Wet milieubeheer in te trekken voor zover het betreft het in werking hebben van een LPG-installatie met toebehoren.

6. Beheer en onderhoud rotondes.
Het college besluit in principe om het beheer en onderhoud van 7 rotondes in de gemeente onder voorwaarden over te dragen aan derden. Dit onderwerp wordt op de agenda geplaatst voor de vergadering van de commissie voor grondgebiedzaken van 5 september 2005.

7. Vestigen zakelijk recht i.v.m. aanleg riolering buitengebied.
Het college neemt kennis van de stand van zaken van het project en van de 14 overeenkomsten die met bewoners zijn gesloten inzake het vestigen van een zakelijk recht voor de in particuliere gronden aangebrachte rioolleidingen en/of pompputten.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bezoek Regio Business Dagen.
De burgemeester en de secretaris bezoeken een van de Regio Business Dagen op 13 of 14 september a.s., geopend van 14.00 tot 22.00 uur, in het Beursgebouw Eindhoven, Lardinoisstraat 8, georganiseerd door Bedrijvencentra Regio Eindhoven b.v. (BRE).

2. Uitnodiging presentatiemiddag resultaten Ontwikkelservice Progress/
Kompas.
Het college is verhinderd de presentatiemiddag, georganiseerd door de SRE, bij te wonen.

3. Uitnodiging conferentie Operatie Jong 2005.
Het college is verhinderd de conferentie Operatie Jong 2005, met als doel een slagvaardiger jeugdbeleid, bij te wonen.