Besluitenlijst 23 januari 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 23 januari 2007


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 januari 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Jaarplan Boa’s.
Het college besluit:
- het jaarplan 2007 van de boa’s vast te stellen
- het plan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad (veiligheidsdebat)

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Wet Inburgering.
Het college besluit de verordening Wet inburgering 2007 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden op 1 maart aanstaande. De gemeentelijke doelgroep naast de twee verplichte groepen vaststellen op gemeentelijke uitkeringsgerechtigden nieuw- en oudkomers. Daarnaast worden oudkomers tot 30 jaar actief benaderd voor handhaving van de inburgeringsverplichting.

2. Mammoetboom Nieuwstraat.
Het college adviseert de gemeenteraad om de Sequoiadendron niet te verplanten vanwege het beperkte slagingspercentage en de overschrijding van het budget.
Het voorstel wordt op de agenda geplaatst van de commissie Grondgebiedzaken van 5 februari 2007.

3. Stichting Begraafplaats Wolfswinkel aanpassing tarieven.
Het college besluit de tarieven 2007 van Stichting Begraafplaats Wolfswinkel ter kennisneming aan te nemen, te weten:
- Grafrechten 20 jaar € 860,--
- Graf maken € 280,-- tot € 370,50
- Urnentuin rechten 10 jaar € 645,--
- Columbarium rechten 5 jaar € 613,--

4. Overzicht eenmalige subsidies 2006 en individuele subsidies muziekonderwijs.
Het college neemt kennis van de volgende overzichten van eenmalige subsidies die in 2006 zijn toegekend:
- Eenmalige subsidies (algemeen)
- Subsidies voor stageplaatsen jeugd- en jongerenwerk,
- Subsidies voor gezamenlijke uitvoeringen muziekonderwijs
- Jubileumsubsidies
- Individuele subsidies muziekonderwijsPortefeuille J.C.R. Verschelling

1. Vervolg Wmo-beleid in 2007.
Het college neemt kennis van de vervolgstappen welke gezet worden in 2007 ter voorberei-ding op Wmo-verordening en 4-jarig beleidsplan in het kader van de Wmo.

2. Voortgangsrapportage economische zaken.
Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage over werkzaamheden van de cluster economische zaken. De rapportage zal ter kennisname aan de commissie Algemene Zaken worden aangeboden.

3. Ontwikkeling Sonniusdriehoek – SBC.
Het college besluit bij de verdere uitwerking van het Masterplan Sonniusdriehoek de in het masterplan opgenomen ruimtereservering t.b.v. brede school ten opzichte van de parkeer-plaatsen SBC dusdanig aan te passen dat deze reservering geen beslag legt op deze parkeerplaatsen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Offerte verkeersmaatregelen centrum Son.
Het college besluit om in te stemmen met het verlenen van opdracht aan DHV voor het uitvoeren van de werkzaamheden die opgenomen zijn in de offerte van 20 december 2006.

2. Vaststelling bebouwde komgrens artikel 20a WVW 1994.
Het college besluit in te stemmen met het voorstel tot vaststelling van de bebouwde komgrens ingevolge de Wegenverkeerswet 1994.

3. Bezwaarschrift tegen opleggen nadere eisen Oase.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften het bezwaarschrift van St. Jongerensociëteit ’t Krutje ongegrond te verklaren. Het besluit tot het opleggen van nadere eisen op grond van artikel 5 van het Besluit Horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer blijft ongewijzigd in stand.

4. Deel 1, Kadernota Wonen: programmering Sonniusdriehoek.
Het college van burgemeester en wethouders besluit het conceptraadsvoorstel conform vast te stellen en te agenderen voor de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 5 februari 2007 en de vergadering van de raad van 1 maart 2007.