Besluitenlijst 23 juli 2002

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van 23 juli van Burgemeester en Wethouders nalezen.
Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 juli 2002 BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 16 juli 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Draaiboek ontruimingen. BO/jbz Het college stemt in met het draaiboek "Ontruimingen". Dit draaiboek zal gevolgd worden bij illegale plaatsing van voorwerpen op of aan de openbare weg, als gevolg van een uitzetting door de deurwaarder. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. De Vloed/reactie tennisvereniging. BZ/o&w Het college stemt in met bijgaande ontvangstbevestiging, tevens afdoeningsbrief en neemt kennis van het verslag met de tennisverenigingen op dit onderdeel. De afdoening in de richting van de commissievoorzitter wordt opgedragen aan wethouder Bergmans. 2. Bezwaarschrift tegen verleende vrijstelling op grond van artikel 17 WRO. GZ/vrom Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, de bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar tegen een verleende vrijstelling ex artikel 17 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Deze vrijstelling heeft betrekking op de plaatsing van twee mobiele betoncentrales die beton maken voor de aanleg van de A50. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Vergunning Kinderdagverblijf De Denneblok. BZ/o&w Burgemeester en wethouders verlenen Korein Kinderopvang vergunning voor het oprichten en houden van een kindercentrum ten behoeve van kinderdagverblijf De Denneblok aan de IJssellaan 4-6 te Son. 2. De Bongerd/kinderopvang. BZ/o&w Het college neemt kennis van de voortgang van de uitbreiding kinderopvang mede in samenhang met recente ontwikkelingen op het gebied van mogelijke realisatie kinderopvang in relatie met de renovatie fase 2 van De Bongerd. Deze notitie wordt ter kennisname gebracht aan de commissie Burgerzaken. 3. Notitie inzake statushouders/asielzoekers. BZ/SoZa 1. Het college neemt de stand van zaken met betrekking tot realisatie taakstelling statushouders voor kennisgeving aan; 2. Voor wat betreft opvang van asielzoekers: vooralsnog géén grootschalige opvang asiel-zoekers in de gemeente Son en Breugel; 3. Als compensatie / uitruil met andere gemeenten die wél grootschalige opvang realiseren, streven naar een overrealisatie van de taakstelling statushouders. 4. Notitie wordt ( met inachtneming van een tweetal tekstuele aanpassingen) aan commis-sie BZ gezonden. 4. Voortgang tijdelijke regeling vroegsignalering. BZ/o&w Het college stemt in met het verstrekken van de rijkssubsidie voor het jaar 2002 in het kader van de 'Tijdelijke regeling vroegsignalering' (Trv) van € 470.968,29 (waarvan € 13.499,15 ten behoeve van Son en Breugel) door de gemeente Helmond aan de gezamenlijke thuiszorginstellingen, te weten Stichting Kruiswerk Peelland en Thuiszorg Kempenstreek ter uitvoering van aanvullende taken. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Exploitatieovereenkomst De Bongerd. BZ/o&w Het college besluit om in te stemmen met verlenging van de exploitatieovereenkomst De Bongerd met Kuipers sporthalbeheer tot het moment dat fase 2 van de renovatie van den Bongerd gereed is. 2. Aanvraag vergunning tankstation Schimmel, Eindhovenseweg 23 (vervolg). GZ/vrom Het college besluit de milieuvergunning voor het benzineverkooppunt van STE aan de Eindhovenseweg 23 alsnog te verlenen. Wethouder Overbeek zal de commissie GZ (mondeling) informeren. Ingekomen stuk 1. Uitnodiging Koningschieten. Het college is uitgenodigd voor het jaarlijkse Koningschieten van het St. Catharinagilde op zaterdag 10 augustus 2002. Door wethouder Bergmans wordt het tweede schot gelost.
  • (0 Bytes)