Besluitenlijst 23 maart

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 23 maart 2004
Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 16 maart 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Raadsvergadering 25 maart 2004.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 25 maart 2004 zijn geagendeerd

3. Aanwijzing commissiegriffiers en hun vervangers.
Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-raadsvoorstel tot aanwijzing van commissiegriffiers en hun vervangers. Deze aanwijzing houdt verband met de gewijzigde organisatiestructuur per 1 april 2004.

4. Communicatie Toekomstvisie.
Het college van B & W stemt in met het voorstel voor de communicatie rondom de Toekomstvisie gemaakt door Marion van der Voort Communicatie Advies en legt het voorstel voor aan de commissie AZ voor een definitieve keuze.

5. Bedenkingen tegen voorgenomen plaatsingen.
1. Het college neemt kennis van de ingediende bedenkingen tegen de voorgenomen plaatsingen;
2. Op basis van de door de directie geformuleerde motiveringen wordt conform advies besloten.

6. Arbojaarverslag 2003.
Het Arbojaarverslag 2003 wordt vastgesteld.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Huisvesting starters.
Burgemeester en wethouders besluiten kennis te nemen van de Notitie en deze voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken in de vergadering van 5 april 2004.

2. Pre-concept Regionaal Structuurplan.
Raad wordt voorgesteld er mee in te stemmen dat de geactualiseerde versie van de Agenda Toekomstvisie Son en Breugel in combinatie met een brief met aanvullende opmerkingen (m.n. gericht op begrenzingen) wordt vastgesteld als gemeentelijke reactie op pre-concept RSP.

3. Knooppunt A50-A58.
Het college biedt de brief van RWS ter kennisname aan aan de commissie gz en aan ondernemersvereniging Ekkersrijt en St. Parkmanagement.

4. Vaststellen van een nieuwe exploitatieverordening.
Het college stemt in met de vaststelling van een nieuwe -aan de veranderde wetgeving aangepaste- exploitatieverordening en zal, na advies van de commissie algemene zaken, aan de gemeenteraad een voorstel doen, zoals ambtelijk is voorgesteld. Tevens besluit het college dat het raadsbesluit tot vaststelling van genoemde verordening referendabel is.

5. Verkeersoverlast Eind - Boslaan v.v.
Het college besluit:
- uiterlijk begin april 2004 tijdelijke bewegwijzering aan te brengen op de kruising Lieshoutseweg - Eind - Planetenlaan;
- de gemeenteraad ontraden om op korte termijn verkeersremmende maatregelen aan te brengen;
- de noodzaak van extra verkeersremmende maatregelen overwegen bij de nog in 2004 uit te voeren evaluatie van het project Duurzaam Veilig (30 km/uur zones).

6. Migratie windows XP.
Het college besluit in te stemmen met de notitie migratie Windows XP inclusief het bijbehorende plan van aanpak en de uit deze migratie voortvloeiende financiƫle gevolgen.

7. Berzob studie.
Het college besluit:
- kennis te nemen van het rapport "Verkenning bereikbaarheid Zuidoost Brabant over water";
- het standpunt innemen dat de conclusies betrekking hebbend op Son en Breugel, Ekkersrijt in het bijzonder, in beginsel ondersteund worden m.d.v. dat voorkeur bestaat voor "overslag sec" (geen daaraan gerelateerde storage) en benutten van herstructureringsmogelijkheden ten gevolge ervan, voor bestaande bedrijven op Ekkersrijt.
- het industrieschap te informeren over de hoofdlijnen van de verkenning en het standpunt van het college;
- het standpunt van het college schriftelijk kenbaar te maken aan de initiatiefgroep (projectleider Rijkswaterstaat) en de commissie gz.

8. Verkavelingsplan kavels C Hendrik Veenemanstraat.
Het college stemt in met de voorliggende verkaveling en legt dit, door middel van bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel ter instemming voor aan de raad in zijn vergadering van 29 april 2004.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek Gehandicaptenparkeerkaart.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot afwijzing van het verzoek om een gehandicaptenparkeerkaart wordt gehandhaafd.

2. Professionalisering Peuterspeelzaalwerk.
Het college besluit het peuterspeelzaalwerk conform raadsvoorstel te gaan professionalise-ren.
Het raadsvoorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de raadscommissie Burgerzaken op
6 april aanstaande.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Reconstructieplan De Meierij.
Het college besluit een reactie uit te brengen op het eerste concept Reconstructieplan de Meierij.

2. Renovatie openbare verlichting.
Het college besluit de onderhoudsstaat van de openbare verlichting steekproefsgewijs te laten inspecteren en de lasten te dekken via de reserve openbare verlichting.


3. Startnotitie toekomstige bestemming De Bongerd.
Het college besluit in te stemmen met de ambtelijk voorgestelde uitwerkingsrichting om De Bongerd naast een sportbestemming ook meer een sociaal-culturele bestemming te geven door de huidige vergaderruimten geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik en voor medegebruik, de specifieke muziekruimten te handhaven en het totale complex onder be-heer en exploitatie van Kuipers Sporthalbeheer b.v. te brengen.

Ingekomen stukken

1. Aandeelhoudersvergadering en symposium Bouwfonds.
Het college bezoekt niet de aandeelhoudersvergadering en het symposium 'ruimtelijke ontwikkeling en financiƫle innovatie' van het Bouwfonds.
Datum en tijd: donderdag 13 mei 2004, vanaf 13.30 uur
Locatie: De Eenhoorn te Amersfoort

2. Uitnodiging Breedbanddebat Provincie.
De burgemeester bezoekt, als lid stuurgroep elektronische overheid provincie, het debat over wat "Den Haag" en "Brussel" kunnen doen om lokale en regionale successen te verspreiden.
Datum en tijd: maandag 5 april 2004, vanaf 14.00 uur
Locatie: Provinciehuis 's-Hertogenbosch

3. Afscheidsreceptie dhr. T. van Vulpen.
Het college is verhinderd bij de afscheidsreceptie van dhr. Teus van Vulpen, bureauhoofd district Zuid -Oost, Provincie Noord-Brabant.
Datum en tijd: donderdag 22 april 2004, 16.30 uur
Locatie: Bois le Duc-zaal provinciehuis 's-Hertogenbosch